MATURITNÍ ZKOUŠKA V ROCE 2022/2023

MATURITNÍ ZKOUŠKA V ROCE 2022/2023 (zveřejněno 30. 9. 2022)

Maturitní zkouška ve školním roce 2022/2023 se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

Model maturitní zkoušky se opírá o platnou legislativu – tedy Školský zákon č. 561/2004 Sb. v platném znění a vyhlášku č. 177/2009 v platném znění. Maturitní zkouška se koná vždy v jarním zkušebním období a podzimním zkušebním období.

Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek (PUP) pro konání maturitní zkoušky musí spolu s přihláškou odevzdat řediteli školy i doporučení vydané školským poradenským zařízením.

Přihlášku k maturitní zkoušce podává žák do 1. prosince pro jarní zkušební období a do 25. června pro podzimní zkušební období.

Společná část maturitní zkoušky

Společná část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a z druhé zkoušky, pro kterou si žák zvolí matematiku nebo cizí jazyk. Zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají pouze formou didaktického testu.

Žák se může ve společné části maturitní zkoušky přihlásit ke dvěma nepovinným zkouškám z cizího jazyka a matematiky za předpokladu, že je nekoná povinně.

Žák se může ve společné části dále přihlásit k nepovinné zkoušce – matematika rozšiřující.

V jarním zkušebním období se konají didaktické testy 2. - 5. května 2023.

Profilová část maturitní zkoušky

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury konané formou písemné práce a formou ústní zkoušky a ze zkoušky z cizího jazyka konané formou písemné práce a formou ústní zkoušky, pokud si žák z povinných zkoušek společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, a z dalších dvou povinných zkoušek z nabídky ředitele školy.

4. 4. 2023 písemná práce z českého jazyka a literatury

Délka trvání písemné práce z českého jazyka a literatury včetně zadání je 150 minut
- minimální rozsah textu 250 slov.

5. 4. 2023 písemná práce z jazyka anglického

Délka trvání písemné práce z cizího jazyka včetně zadání je 90 minut
- minimální rozsah textu 200 slov.

11. 4. 2023 písemná práce z jazyka německého a ruského

Délka trvání písemné práce z cizího jazyka včetně zadání je 90 minut
- minimální rozsah textu 200 slov.

Písemnou práci bude žák psát do záznamového archu ručně s rozlišením velkých a malých písmen.
Žákům s PUP se navyšuje délka trvání písemné práce dle doporučení PPP.

16. 5 - 19. 5. 2023 ústní maturitní zkoušky

Pro školní rok 2022/23 stanovil ředitel školy pro profilovou část maturitní zkoušky další dvě povinné zkoušky a dále maximálně dvě nepovinné zkoušky.

Nabídka povinných předmětů pro profilovou část maturitní zkoušky:

Dějepis ústní zkouška před – zkušební maturitní komisí

Základy společenských věd – ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

Fyzika – ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

Chemie – ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

Biologie – ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

Zeměpis – ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

Informatika – ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

Teorie sportovní přípravy – ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

Deskriptivní geometrie – ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

Další nabídka povinných předmětů pro profilovou část maturitní zkoušky:

Tyto předměty může žák volit pouze za předpokladu, že si je nezvolil v povinné společné části maturitní zkoušky.

Jazyk anglický – písemná práce a ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

Jazyk německý – písemná práce a ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

Jazyk ruský – písemná práce a ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

Nabídka nepovinných předmětů pro profilovou část maturitní zkoušky:

Tyto předměty může žák volit pouze za předpokladu, že si je nezvolil v povinné společné části a povinné profilové části maturitní zkoušky.

Jazyk anglický – písemná práce a ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

Jazyk německý – písemná práce a ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

Jazyk ruský – písemná práce a ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

Dějepis – ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

Základy společenských věd – ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

Fyzika – ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

Chemie – ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

Biologie – ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

Zeměpis – ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

Deskriptivní geometrie – ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

Délka trvaní ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí je 15 minut.

Témata a podrobnosti k jednotlivým zkouškám sdělí žákům příslušný vyučující. Témata jsou vystavena na www.gymjes.cz.

PaedDr. Antonín Javůrek
ředitel

Dále jen návrh 

Návrh způsobu hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky 2023
(zveřejněno - zatím jen návrh!!!!)

Český jazyka a literatura

Písemná práce Ústní zkouška

26 až 30 bodů výborný 25 až 28 bodů výborný
21 až 25 bodů chvalitebný 21 až 24 bodů chvalitebný
16 až 20 bodů dobrý 17 až 20 bodů dobrý
12 až 15 bodů dostatečný 13 až 16 bodů dostatečný
0 až 11 bodů nedostatečný 0 až 12 bodů nedostatečný

Při hodnocení nedostatečný z některé části této zkoušky žák celkově neuspěl. Pokud žák uspěl z obou částí této zkoušky, započítává se mu do celkového hodnocení písemná práce ze 40 % a ústní zkouška z 60 %. Podrobná kritéria jsou v příloze a na www.gymjes.cz.

Cizí jazyk

Písemná práce Ústní zkouška

32 až 36 bodů výborný 35 až 39 bodů výborný
27 až 31 bodů chvalitebný 29 až 34 bodů chvalitebný
21 až 26 bodů dobrý 23 až 28 bodů dobrý
16 až 20 bodů dostatečný 17 až 22 bodů dostatečný
0 až 15 bodů nedostatečný 0 až 16 bodů nedostatečný

Při hodnocení nedostatečný z některé časti této zkoušky žák celkově neuspěl. Pokud žák uspěl z obou částí této zkoušky, započítává se mu do celkového hodnocení písemná práce ze 40 % a ústní zkouška z 60 %. Podrobná kritéria jsou v příloze a na www.gymjes.cz.

Způsob a kritéria hodnocení ostatních předmětů ústní profilové zkoušky:

Výborný – žák odpoví na 90 % až 100 % požadavků daných otázkami k příslušnému tématu.
Chvalitebný – žák odpoví na 70 % až 90 % požadavků daných otázkami k příslušnému tématu.
Dobrý – žák odpoví na 50 % až 70 % požadavků daných otázkami k příslušnému tématu.
Dostatečný – žák odpoví na 30 % až 50 % požadavků daných otázkami k příslušnému tématu.
Nedostatečný – žák odpoví na 0 % až 30 % požadavků daných otázkami k příslušnému tématu.

Maturitní komise rozhoduje hlasováním všech členů komise, kteří byli přítomni u profilové zkoušky. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy zkušební maturitní komise, v případě jeho nepřítomnosti u zkoušky hlas místopředsedy zkušební maturitní komise.

V Jeseníku - zatím jen návrh

PaedDr. Antonín Javůrek
ředitel

Návrh schválila zkušební maturitní komise pro třídu OA, 4. B, 4. C dne .......

Gymnázium Jeseník

adresa
Komenského 281,  790 01 Jeseník
e-mail
telefon
+420 584 411 429
IČ, IZO
IČ 60 045 141, IZO 102 692 173
ID datové schránky
w4ej52x
fax
+420 584 412 072
kde nás najdete
mapy.cz

Vedení školy

  • ředitel:
  • zástupce ředitele:
     
  • výchovný poradce:
  • preventista sociálně patologických jevů:
  • pracovník pověřený BOZP:

Naši sponzoři