Témata profilové části maturitní zkoušky z předmětu Biologie v kalendářním roce 2023

Gymnázium, Jeseník, Komenského 281

1. Nebuněčné a prokaryotní organismy

Viry: stavba, průběh infekce, význam virů, příklady chorob.

Bakterie a sinice: struktura bakteriální buňky, rozdělení bakterií podle tvaru a způsobu života, rozmnožování, bakteriální choroby; stavba buňky sinic a význam sinic.

2. Stavba živých organismů
Chemické složení živých organismů - cukry, tuky, bílkoviny, nukleové kyseliny. Stavba buňky, význam organel. Srovnání buňky prokaryotické, eukaryotické, rostlinné, živočišné a buňky hub. Rozmnožování buněk - mitóza, meióza. Buněčný cyklus. Diferenciace buněk.

3. Stélkaté rostliny a Chromista

Nižší rostliny: význam pro vývoj vyšších rostlin, rozdělení z hlediska morfologického (stélky, jedno a mnohobuněčnost) a biochemického (chloroplasty). Systém řas, zástupci významní pro člověka.

Říše Chromista.

4. Jednoduché formy heterotrofních organismů
Prvoci: charakteristika a významní zástupci jednotlivých kmenů, hospodářský, zdravotní 
a ekologický význam.

Diblastika - houbovci a žahavci: stavba těla, rozmnožování, zástupci.

5. Výtrusné rostliny

Fylogeneze a přizpůsobení životu na souši.
Mechorosty: charakteristika mechů a játrovek, rozmnožování, typ rodozměny, zástupci. Význam v přírodě a pro člověka. 
Kapraďorosty: stavba, rozmnožování a význam kapradin, přesliček a plavuní.

6. Semenné rostliny

Nahosemenné rostliny: charakteristické znaky, přehled zástupců a jejich hospodářský význam.

Krytosemenné rostliny: rostliny jednoděložné a dvouděložné. Hospodářsky významné čeledi.

7. Říše hub (Fungi) 
Buňka hub, podobnosti a odlišnosti s rostlinami a živočichy. Systém. Význam jednotlivých oddělení a zástupců. Symbióza hub s ostatními organismy - lišejníky, mykorrhiza. Poznávání zástupců.

8. Triblastica - prvoústí živočichové
Vysvětlení termínů diblastica a triblastica, prvoústí, typy tělních dutin.

Ploštěnci a hlísti: Srovnání tělesné stavby, rozmnožování, významní zástupci. 
Měkkýši a kroužkovci: Anatomie, rozmnožování a systém kmenů.

9. Členovci
Charakteristika a zástupci podkmenů - trojlaločnatci, klepítkatci, žabernatí a vzdušnicovci. 
Třída hmyzu: anatomie, vývoj hmyzu, proměna dokonalá a nedokonalá, významné řády hmyzu.

10. Druhoústí živočichové

Charakteristika a zástupci ostnokožců, pláštěnců a bezlebečných (kopinatců), stručná charakteristika obratlovců.
Ektotermní obratlovci - kruhoústí, paryby, ryby. Poznávání zástupců.

11. Přechod živočichů na souš

Obojživelníci a plazi. Charakteristika tříd, srovnání rozmnožování (Anamnia, Amniota) a stavby těla, významní zástupci. Poznávání druhů.

12. Endotermní obratlovci
Ptáci: stavba těla, přizpůsobení letu, rozmnožování, charakteristika významných řádů, zástupci.

Savci: charakteristika třídy, rozmnožování, význam placenty, systém savců, významní zástupci.

13. Původ a vývoj života na Zemi
Přehled teorií o vzniku života na Zemi. Chemická a biologická evoluce.

Vývoj života na Zemi - život a dílo Ch. Darwina. Základní myšlenky Darwinovy evoluční teorie. Evoluce živočichů a rostlin.

Fylogeneze člověka - jednotlivé etapy vývoje člověka, proces hominizace a sapientace.

14. Pohyb v živé přírodě

Pohyby rostlin, charakteristika jednotlivých typů, příklady.
Pojivové tkáně - vazivo, chrupavka, kost. Soustava opěrná - fylogeneze, stavba kostí, vznik a růst kostí, spojení kostí, kostra hlavy, trupu a končetin. 
Typy svalových tkání. Soustava pohybová - mechanismus svalového stahu, svaly na hlavě, trupu a končetinách.

15. Tělní tekutiny a  jejich pohyb v organismech
Fyziologie rostlin - vodní režim a minerální výživa.

Tělní tekutiny člověka - fylogeneze tělních tekutin, složení a funkce krve, mízy a tkáňového moku. Krevní skupiny, Rh faktor, srážení krve, imunita člověka.

Oběhová soustava člověka - fylogeneze, stavba a činnost srdce, cévy. Projevy srdeční činnosti, choroby srdce a cév.

16. Výměna dýchacích plynů

Fotosyntéza a dýchání rostlin. Kvašení. 
Dýchací soustava člověka - fylogeneze, stavba a funkce dýchací soustavy člověka, mechanismus dýchání, vitální kapacita plic. Onemocnění dýchací soustavy člověka.

17. Příjem a vstřebávání živin
Příjem a výdej látek buňkou. Heterotrofie, autotrofie, mixotrofie.

Trávicí soustava člověka - fylogeneze soustavy v živočišné říši, stavba trávicí soustavy člověka. Trávení a vstřebávání. Látkový a energetický metabolismus člověka - metabolismus a význam cukrů, tuků a bílkovin, enzymy. Vitamíny. Minerální látky. Zásady správné výživy.

18. Povrch organismů a vylučování látek

Systém krycích pletiv rostlin.

Kůže - stavba a funkce. Termoregulace - mechanismy tvorby a výdeje tepla. Ektotermie a endotermie. Vylučovací soustava člověka - fylogeneze soustavy v živočišné říši, stavba a činnost ledvin, tvorba moči, choroby vylučovací soustavy.

19. Morfologie rostlin

Rostlinná pletiva - dělivá, trvalá. Vegetativní orgány rostlin. Kořen, stonek, list. Jejich stavba, metamorfózy, význam pro rostlinu a člověka.

20. Rozmnožování a dědičnost

Rodozměna rostlin. Generativní rostlinné orgány - stavba květu, typy květenství, typy plodů. Rozmnožování krytosemenných rostlin - opylení, oplození.

Charakteristika a příklady pohlavního a nepohlavního rozmnožování v rostlinné a živočišné říši, význam pro dědičnost.

Gonochorismus, hermafroditismus, partenogeneze.

21. Pohlavní soustava

Rozmnožovací soustava muže a ženy - stavba, funkce, onemocnění.
Gonozómy, chromozomové určení pohlaví. Znaky a choroby vázané na pohlaví. Řešení příkladů.

22. Růst a vývoj organismů
Růst a vývoj živočichů - srovnání růstu a vývoje, ontogeneze živočichů, oplození vajíčka, rýhování a vývoj zárodečných listů. Ontogeneze člověka: těhotenství, vývoj prenatální, porod, vývoj postnatální.

Růst a vývoj rostlin. Korelace, polarita, regenerace. Symbióza, parazitismus.

23. Nervová regulace organismů
Fylogeneze nervové soustavy v živočišné říši. Základní stavební a funkční jednotka nervové soustavy - neuron, reflexní oblouk. Stavba a činnost mozku a míchy. Obvodové nervy. Řízení činnosti kosterního svalstva a vnitřních orgánů, nervy vegetativní a motorické.

Podmíněné a nepodmíněné reflexy. Choroby nervové soustavy.

24. Látková regulace organismů 
Žlázy s vnitřní sekrecí u člověka. Přehled jednotlivých hormonů a jejich funkce. Příklady některých hormonů bezobratlých živočichů a rostlin.

25. Smyslové orgány 
Smyslové orgány na bázi radioreceptorů - fylogeneze zrakových orgánů, stavba a funkce lidského oka. Smyslové orgány na bázi mechanoreceptorů a chemoreceptorů - vývoj sluchu, stavba lidského ucha. 
Čidlo statokinetické. Význam čichu a chuti v přírodě.

26. Ekologie

Základní ekologické pojmy: biotop, stanoviště, areál výskytu, bio(fyto-, zoo-)cenóza, kosmopolitní organismus, synantropní druh, endemit, relikt, ekologická valence atd. Ekologie rostlin a živočichů - abiotické a biotické podmínky prostředí, přizpůsobování organismů životním podmínkám.

Populace, vztahy mezi populacemi.

27. Ochrana životního prostředí

Ekosystém, potravní vztahy. Biosféra - koloběhy látek. Znečištění vody, půdy, vzduchu. Ekologické katastrofy a globální problémy lidstva. Ochrana životního prostředí, domácí ekologie.

28. Molekulární základy dědičnosti 
Struktura a význam nukleových kyselin, genetický kód. Syntéza nukleových kyselin, proteosyntéza, exprese genu. Práce s tabulkou genetického kódu. Genetika prokaryotní a eukaryotní buňky. Stavba chromozomu, počet chromozomů v buňkách, autozomy, gonozomy. Typy buněčného dělení a jeho význam pro dědičnost.

29. Nové poznatky z genetiky

Mutační změny genotypu - genetická proměnlivost. Klasifikace mutací, mutagenní faktory. Genetika populací - řešení příkladů. Genové inženýrství. Klonování. Výzkum kmenových buněk. Geneticky modifikované organismy. Význam genetiky.

30. Genetika mnohobuněčných organismů 
Vztah mezi způsobem rozmnožování a dědičností. Hybridizace, význam J. G. Mendela, dědičnost kvalitativních a kvantitativních znaků. Autozomální a gonozomální dědičnost.
Metody výzkumu lidské dědičnosti, dědičnost běžných lidských znaků (barva očí, praváctví a leváctví, krevní skupiny), dědičné choroby a dispozice. Řešení příkladů.

Povolené pomůcky: herbář, seminární práce, obrazový materiál, přírodniny a jejich modely

PaedDr. Antonín Javůrek

ředitel školy

Gymnázium Jeseník

adresa
Komenského 281,  790 01 Jeseník
e-mail
telefon
+420 584 411 429
IČ, IZO
IČ 60 045 141, IZO 102 692 173
ID datové schránky
w4ej52x
fax
+420 584 412 072
kde nás najdete
mapy.cz

Vedení školy

  • ředitel:
  • zástupce ředitele:
     
  • výchovný poradce:
  • preventista sociálně patologických jevů:
  • pracovník pověřený BOZP:

Naši sponzoři