Témata profilové části maturitní zkoušky z předmětu Chemie v kalendářním roce 2023

Gymnázium, Jeseník, Komenského 281

1. Vodík, voda, hydridy

    - výskyt, vlastnosti, příprava, výroba, užití, tvrdost vody

2. Užití organické chemie v praxi

     - makromolekulární látky, vznik, zástupci, užití

3. Karboxylové kyseliny

    - klasifikace, typické reakce, vlastnosti, užití

4. Heterocyklické sloučeniny a alkaloidy

    - klasifikace, typické chemické reakce

5. Halové prvky; halogenace v organické chemii

    - výskyt, vlastnosti, příprava, výroba, užití, příklady halogenace

6. Síra; sulfonace v organické chemii

     - výskyt, vlastnosti, výroba síry, výroba a vlastnosti kyseliny sírové; příklady sulfonace

7. Prvky V. A skupiny; dusíkaté deriváty v organické chemii

    - výskyt, vlastnosti, příprava, výroba, užití dusíku, fosforu, výroba amoniaku a kyseliny

       dusičné, hnojiva; dusíkaté deriváty- aminy a nitrosloučeniny

8. Kyslíkaté deriváty – alkoholy a fenoly

    - klasifikace, reakce, vlastnosti, užití

9. Monosacharidy

    - klasifikace, typické reakce, vlastnosti, výskyt

10. Disacharidy a polysacharidy

      - zástupci, vlastnosti, typ vazby, metabolismus sacharidů

11. Bílkoviny a nukleové kyseliny

      - složení bílkovin, peptidová vazba, klasifikace a funkce bílkovin, složení nukleových

         kyselin, druhy, proteosyntéza

12. Přechodné prvky IV. – VII. skupiny

      - elektronová konfigurace, výskyt, vlastnosti, výroba, užití, komplexní sloučeniny

13. Uhlovodíky -  alkany a cykloalkany

      - vlastnosti, reakce a užití, izomerie

14. Stavba atomu

     - jádro, radioaktivita, obal, modely, orbitaly, pravidla výstavby

15. Chemická vazba

      - vznik, typy vazeb, hybridizace, tvary molekul a vazebné úhly, vodíkové můstky,

        disulfidické můstky

16. Prvky IV.A skupiny

       - výskyt, vlastnosti, výroba, užití uhlíku, křemíku, výroba skla

17. Kovy I. A – II. A skupiny

      - výskyt, vlastnosti, výroba, užití, výroba sody, hydroxidu sodného, hašeného   

         vápna, krasové jevy,

18. Základní pojmy v chemii

      - definice chemie, rozdělení, prvek, molekula, sloučenina, nuklid, izotop, hmotnosti

        atomů, roztoky, koncentrace, směšovací rovnice, chemické veličiny, výpočty

19. Chemická kinetika

      - rovnováha, katalýza, enzymy

20. Chemické reakce

      - dělení podle jednotlivých hledisek (podle přenášených částic, tepelných změn,

         skupenství, mechanismu průběhu apod.), teorie kyselin a zásad, pH, chemické reakce

         v organické chemii

21. Základy biochemie

      - vitamíny, hormony, izoprenoidy

22Lipidy

     - složení, reakce, metabolismus

23. Deriváty karboxylových kyselin

      - substituční, funkční deriváty, aminokyseliny, hydroxykyseliny, optická izomerie

24. Surovinové zdroje organické chemie

      - uhlí, ropa, zemní plyn, areny

25. Výroba železa a oceli

      - výskyt, vlastnosti, výroba, užití železa, popis vysoké pece, reakce

26. Kyslík, oxidy, peroxid vodíku

      - výskyt, vlastnosti, příprava, výroba, užití, redoxní vlastnosti peroxidu vodíku

27. Užití organické chemie v praxi

      - barviva, léčiva, pesticidy

28. Kyslíkaté deriváty – ethery, karbonylové sloučeniny

       - názvosloví, zástupci, jejich vlastnosti, užití

29. Prvky I. B a II. B skupiny

      - elektronová konfigurace, oxidační čísla, výskyt, vlastnosti, užití

30. Uhlovodíky – alkeny, alkadieny, alkyny

      - typické reakce, zástupci, vlastnosti, užití

 

Součástí maturitních otázek jsou úkoly (jednoduché výpočty, rovnice, názvosloví)

Povolené pomůcky:

  1. Periodická soustava prvků
  2. MFCh tabulky
  3. Kalkulátor

PaedDr. Antonín Javůrek

ředitel

Gymnázium Jeseník

adresa
Komenského 281,  790 01 Jeseník
e-mail
telefon
+420 584 411 429
IČ, IZO
IČ 60 045 141, IZO 102 692 173
ID datové schránky
w4ej52x
fax
+420 584 412 072
kde nás najdete
mapy.cz

Vedení školy

  • ředitel:
  • zástupce ředitele:
     
  • výchovný poradce:
  • preventista sociálně patologických jevů:
  • pracovník pověřený BOZP:

Naši sponzoři