Témata profilové části maturitní zkoušky z předmětu Deskriptivní geometrie v kalendářním roce 2023

Gymnázium, Jeseník, Komenského 281

KÓTOVANÉ PROMÍTÁNÍ

1. Zobrazení bodu, přímky, úsečky, dvojice přímek (souřadnice bodů, stopník přímky, odchylka přímky od průmětny, skutečná délka úsečky, vzájemná poloha dvou přímek)
2. Zobrazení roviny, otáčení roviny (stopa roviny, odchylka roviny od průmětny, konstrukce útvaru ležícího v zadané rovině)
3. Vzájemná poloha dvou rovin (průsečnice rovin, průnik útvarů)

MONGEOVO PROMÍTÁNÍ

4. Zobrazení bodu, přímky, úsečky, dvojice přímek (souřadnice bodů, stopník přímky, odchylka přímky od průmětny, skutečná délka úsečky, vzájemná poloha dvou přímek, zobrazení rovnoběžek, různoběžek a mimoběžek)
5. Zobrazení roviny, otáčení roviny (stopa roviny, odchylka roviny od průmětny, konstrukce útvaru ležícího v zadané rovině)
6. Vzájemná poloha dvou rovin (průsečnice rovin, průnik rovinných útvarů pomocí hlavních přímek)
7. Vzájemná poloha přímky a roviny (průsečík přímky s rovinou, průnik rovinných útvarů)
8. Kolmost přímek a rovin (přímka kolmá k rovině, rovina kolmá k přímce, vzdálenost bodu od roviny, kolmý průmět útvaru do roviny)
9. Třetí průmětna
10. Zobrazení hranolu s podstavou v obecné rovině
11. Řez hranolu obecnou rovinou
12. Řez hranolu promítací rovinou
13. Síť seříznuté části hranolu
14. Průsečík přímky s hranolem
15. Zobrazení jehlanu s podstavou v obecné rovině
16. Řez jehlanu obecnou rovinou
17. Řez jehlanu promítací rovinou
18. Síť seříznuté části jehlanu
19. Průsečík přímky s jehlanem
20. Zobrazení kužele s podstavou v obecné rovině
21. Eliptický řez kužele (kuželové plochy)
22. Hyperbolický řez kužele (kuželové plochy)
23. Parabolický řez kužele (kuželové plochy)
24. Zobrazení válce s podstavou v obecné rovině
25. Řez rotačního válce (válcové plochy) rovinou rovnoběžnou s průmětnou
26. Řez rotačního válce (válcové plochy) obecnou rovinou
27. Zobrazení koule (kulové plochy)
28. Řez koule (kulové plochy) promítací rovinou

29. Průsečík přímky s koulí (kulovou plochou)

KUŽELOSEČKY

30. Elipsa (definice, konstrukce, tečna)
31. Hyperbola (definice, konstrukce, tečna)
32. Parabola (definice, konstrukce, tečna)

PRAVOÚHLÁ AXONOMETRIE

33. Zobrazení hranolu v pravoúhlé axonometrii
34. Zobrazení jehlanu v pravoúhlé axonometrii
35. Zobrazení válce v pravoúhlé axonometrii
36. Zobrazení kužele v pravoúhlé axonometrii
37. Řez hranolu v pravoúhlé axonometrii
38. Řez jehlanu v pravoúhlé axonometrii
39. Řez válce v pravoúhlé axonometrii
40. Řez kužele v pravoúhlé axonometrii

Povolené pomůcky:

rýsovací potřeby

PaedDr. Antonín Javůrek

ředitel

Gymnázium Jeseník

adresa
Komenského 281,  790 01 Jeseník
e-mail
telefon
+420 584 411 429
IČ, IZO
IČ 60 045 141, IZO 102 692 173
ID datové schránky
w4ej52x
fax
+420 584 412 072
kde nás najdete
mapy.cz

Vedení školy

  • ředitel:
  • zástupce ředitele:
     
  • výchovný poradce:
  • preventista sociálně patologických jevů:
  • pracovník pověřený BOZP:

Naši sponzoři