Témata profilové části maturitní zkoušky z předmětu Deskriptivní geometrie v kalendářním roce 2022

Gymnázium, Jeseník, Komenského 281

Kótované promítání

 1. Zobrazení bodu, přímky, úsečky, dvojice přímek (souřadnice bodů, stopník přímky, odchylka přímky od průmětny, skutečná délka úsečky, vzájemná poloha dvou přímek)
 2. Zobrazení roviny, otáčení roviny (stopa roviny, odchylka roviny od průmětny, konstrukce útvaru ležícího v zadané rovině)
 3. Vzájemná poloha dvou rovin (průsečnice rovin, průnik útvarů)
 4. Mongeovo promítání

 5. Zobrazení bodu, přímky, úsečky, dvojice přímek (souřadnice bodů, stopník přímky, odchylka přímky od průmětny, skutečná délka úsečky, vzájemná poloha dvou přímek, zobrazení rovnoběžek, různoběžek a mimoběžek)
 6. Zobrazení roviny, otáčení roviny (stopa roviny, odchylka roviny od průmětny, konstrukce útvaru ležícího v zadané rovině)
 7. Vzájemná poloha dvou rovin (průsečnice rovin, průnik rovinných útvarů pomocí hlavních přímek)
 8. Vzájemná poloha přímky a roviny (průsečík přímky s rovinou, průnik rovinných útvarů)
 9. Kolmost přímek a rovin (přímka kolmá k rovině, rovina kolmá k přímce, vzdálenost bodu od roviny, kolmý průmět útvaru do roviny)
 10. Třetí průmětna
 11. Zobrazení hranolu s podstavou v obecné rovině
 12. Řez hranolu obecnou rovinou
 13. Řez hranolu promítací rovinou
 14. Síť seříznuté části hranolu
 15. Průsečík přímky s hranolem
 16. Zobrazení jehlanu s podstavou v obecné rovině
 17. Řez jehlanu obecnou rovinou
 18. Řez jehlanu promítací rovinou
 19. Průsečík přímky s jehlanem
 20. Síť seříznuté části jehlanu
 21. Zobrazení kužele s podstavou v obecné rovině
 22. Eliptický řez kužele (kuželové plochy)
 23. Hyperbolický řez kužele (kuželové plochy)
 24. Parabolický řez kužele (kuželové plochy)
 25. Zobrazení válce s podstavou v obecné rovině
 26. Řez rotačního válce (válcové plochy) rovinou rovnoběžnou s průmětnou
 27. Řez rotačního válce (válcové plochy) obecnou rovinou
 28. Zobrazení koule (kulové plochy)
 29. Kuželosečky

 30. Elipsa (definice, konstrukce, tečna)
 31. Hyperbola (definice, konstrukce, tečna)
 32. Parabola (definice, konstrukce, tečna)

    PaedDr. Antonín Javůrek

    ředitel

Gymnázium Jeseník

adresa
Komenského 281,  790 01 Jeseník
e-mail
telefon
+420 584 411 429
IČ, IZO
IČ 60 045 141, IZO 102 692 173
ID datové schránky
w4ej52x
fax
+420 584 412 072
kde nás najdete
mapy.cz

Vedení školy

 • ředitel:
 • zástupce ředitele:
   
 • výchovný poradce:
 • preventista sociálně patologických jevů:
 • pracovník pověřený BOZP:

Naši sponzoři