Témata profilové části maturitní zkoušky z předmětu Fyzika v kalendářním roce 2023

Gymnázium, Jeseník, Komenského 281

 1. Základy kinematiky hmotného bodu
 2. Pojem trajektorie, soustava souřadnic, druhy pohybů podle vektoru rychlosti, zrychlení, rychlost (průměrná, okamžitá), rovnoměrný, zrychlený pohyb, volný pád, pohyb po kružnici a pojmy s tím související, dostředivé zrychlení

 3. Dynamika hmotného bodu
 4. Model hmotného bodu, pojem síla, Newtonovy zákony, hybnost, zákon zachování hybnosti, tření, setrvačné síly, Galileův princip setrvačnosti, inerciální a neinerciální vztažné systémy, setrvačnost

 5. Práce, energie, výkon v mechanice
 6. Pojem práce, kinetická energie, vztah práce a energie, polohová energie, zákon zachování mechanické energie

 7. Gravitační pole
 8. Newtonův všeobecný gravitační zákon, intenzita gravitačního pole a její fyzikální význam, nehomogenní a homogenní pole, tíhové pole Země a pohyb těles v něm, pohyb těles v centrálním poli (Keplerovy zákony)

 9. Mechanika tuhého tělesa
 10. Model tuhého tělesa, moment síly, momentová věta, skládání sil, rozklad sil, těžiště tělesa, stabilita tělesa.

 11. Mechanika kapalin a plynů
 12. Pojem ideální kapalina, tlak v kapalinách a plynech, Torricelliho pokus, Archimedův zákon, proudění kapalin, rovnice kontinuity, proudění reálné kapaliny, obtékání těles, základy fyziky letu

 13. Vnitřní energie, práce, teplo
 14. Vnitřní struktura látek, důkazy částicové povahy látek, rovnovážný stav soustavy, vnitřní energie soustavy, teplota, teplo, první termodynamický zákon

 15. Struktura a vlastnosti plynů
 16. Struktura plynného skupenství látek, rychlosti částic v plynu, děje tlak plynu, děje v plynech (izotermický, izochorický, izobarický, adiabatický, polytropický), práce plynu, kruhový děj, druhý termodynamický zákon

 17. Struktura a vlastnosti pevných látek a kapalin
 18. Charakteristika pevných látek, krystalické a amorfní látky, poruchy krystalové mříže, deformace tělesa, Hookův zákon, teplotní roztažnost. Charakteristika kapalin, povrchová vrstva, energie, smáčivost, teplotní roztažnost

 19. Skupenské změny
 20. Tání, tuhnutí, vypařování, var, kondenzace, sublimace, desublimace, sytá, přehřátá pára, vodní pára v atmosféře

 21. Kinematika a dynamika kmitavého pohybu
 22. Mechanický oscilátor, perioda, frekvence, okamžitá výchylka, rychlost, zrychlení pohybu, vlastní frekvence oscilátoru, energie oscilátoru, vlastní a nucené kmitání, rezonance

 23. Mechanické vlnění
 24. Mechanické vlnění, rovnice postupné vlny, skládání vlnění, stojaté vlnění, Huygensův princip, zákon odrazu, lomu, ohyb a stín vlnění, základní pojmy akustiky

 25. Elektrostatické pole
 26. Elektrický náboj, elektrická síly, Coulombův zákon, intenzita elektrického pole, práce a energie pole, potenciál, napětí, kapacita vodiče kondenzátor

 27. Elektrický proud v kovech
 28. Proud jako děj a veličina, zdroje proudu, Ohmův zákon, odpor, celkový obvod, spojování rezistorů, elektrická práce, výkon

 29. Elektrický proud v polovodičích
 30. Pojem polovodiče, termistor, fotorezistor, vlastní a příměsový polovodič, polovodičová dioda

 31. Elektrický proud v kapalinách, plynech a vakuu
 32. Elektrolyt, disociace, elektrolýza, Faradayovy zákony, užití elektrolýzy, samostatný a nesamostatný výboj, výboje v plynech, užití, proud ve vakuu, obrazovka

 33. Stacionární magnetické pole
 34. Magnetické pole permanentního magnetu a vodiče s proudem, magnetická síla, indukce magnetického pole, vzájemné silové působení magnetických polí, nabitá částice v magnetickém poli, magnetické vlastnosti látek, užití magnetických materiálů v praxi

 35. Nestacionární magnetické pole
 36. Jev elektromagnetické indukce, magnetický indukční tok, Faradayův zákon elektromagnetické indukce, Lenzův zákon, indukovaný proud, vlastní indukce, indukčnost

 37. Střídavý proud
 38. Obvod střídavého proudu s rezistorem, rovnice střídavého proudu a napětí, časový diagram, efektivní hodnoty napětí a proudu, výkon střídavého proudu,

 39. Střídavý proud v energetice
 40. Generátory střídavého proudu, transformátor, elektromotor, usměrňování střídavého proudu, přenosová soustava elektrické energie

 41. Vlnová optika
 42. Rychlost světla, index lomu, šíření světla v různých optických prostředích, odraz a lom světla, rozklad světla, spektrum, světlo jako elektromagnetické vlnění, interference světla, ohybové jevy

 43. Optické zobrazování odrazem
 44. Optická soustava, druhy a vlastnosti zrcadel, zobrazování zrcadly, zobrazovací rovnice, zvětšení, vady zrcadel a jejich odstranění

 45. Optické zobrazování lomem
 46. Druhy čoček, princip zobrazování čočkami, zobrazovací rovnice, zvětšení, vady čoček a jejich odstranění, oko jako optická soustava, optické přístroje

 47. Základní pojmy kvantové fyziky
 48. Fotoelektrický jev (vnější, vnitřní), pojem kvantum energie, Einsteinova rovnice fotoelektrického jevu, Comptonův jev, elektron jako vlna, korpuskulárně vlnový dualismus, foton jako částice mikrosvěta, kvantování energie

 49. Elektronový obal atomu
 50. Jádro a obal atomu, modely atomu, kvantování energií elektronů v obalu, emise, absorpce, čárová spektra atomů, principy výstavby elektronového obalu, orbitaly jako místa s největší pravděpodobností výskytu elektronů, laser

 51. Fyzika atomového jádra
 52. Struktura atomového jádra, jaderné síly, hmotnostní schodek, stabilita jádra, radioaktivita (α, β, γ, přirozená, umělá), rozpadový zákon, jaderné reakce, štěpení, syntéza, jaderný reaktor, elektrárna, užití radioizotopů, ochrana před zářením

Povolené pomůcky: neprogramovatelná kalkulačka bez grafického displeje, MFCH tabulky

PaedDr. Antonín Javůrek
ředitel školy

Gymnázium Jeseník

adresa
Komenského 281,  790 01 Jeseník
e-mail
telefon
+420 584 411 429
IČ, IZO
IČ 60 045 141, IZO 102 692 173
ID datové schránky
w4ej52x
fax
+420 584 412 072
kde nás najdete
mapy.cz

Vedení školy

 • ředitel:
 • zástupce ředitele:
   
 • výchovný poradce:
 • preventista sociálně patologických jevů:
 • pracovník pověřený BOZP:

Naši sponzoři