Témata profilové části maturitní zkoušky z předmětu Informatika v kalendářním roce 2020

Gymnázium, Jeseník, Komenského 281

Součástí každé otázky je zpracování příkladu – programu, programovací jazyk Python, Visual Basic.

 1. Teorie informace: bit, byte, násobky, analogové a digitální zařízení, komprese dat (bezeztrátová a ztrátová), přenosové rychlosti připojení k Internetu
 2. Informační zdroje: vyhledávání informací (katalogy, fulltext), rozšířené vyhledávání, jak fungují vyhledávače, ověřování informací (posouzení kvality informačního zdroje), metadata
 3. Technologické inovace a druhy počítačů: chronologický vývoj, počítačové komponenty, datová úložiště a záznamová média, rozlišení vstupní a výstupní zařízení, typy tiskáren (vhodnost použití)
 4. Datové sítě a přenos dat: LAN a WAN, server a klient, topologie, služby lokálních sítí, Internet (vznik, principy při návrhu, možnosti připojení, přenosové rychlosti), prakticky – mapování disku
 5. OS počítače: funkce OS, typy souborů, vazba souboru s programem (změna), přehled typů datových souborů, ovládání PC a práce se soubory (zobrazování a řazení souborů v oknech, vlastnosti, atributy, vyhledávání, schránka, komprimace a dekomprimace souborů a složek), nastavení systému (instalace a odebrání písma, programů, tiskáren, změna výchozí tiskárny, práce s tiskovou úlohou
 6. Zabezpečení počítače: nastavení aktualizace PC, antivirové programy, firewall, počítačové viry, červy, malware a spyware, metody šíření, ochrana.
 7. Ochrana dat: bezpečné heslo, způsoby zabezpečení dat, ochrana dat (zálohování)
 8. Právní normy: autorská práva, šíření hudby a videa, normy pro citace knih z on-line zdrojů, licence programů (druhy licencí, GNU/GPL, Creative Commons, Open Source – přiklady programů). Aplikační software – dělení podle použití.
 9. WWW: hypertext, hyperlink, URL, doména, charakterizovat webový prohlížeč a popsat způsob jeho práce, vyjmenovat nejpoužívanější současné prohlížeče webu, zabezpečené připojení a vysvětlit pojem digitální certifikát serveru.
 10. Webové aplikace a sociální sítě: co jsou sociální sítě, přínosy a rizika sociálních sítí; co je LMS (e-learning)
 11. Elektronická komunikace: princip fungování elektronické pošty; e-mailový klient; IP telefonie (výhody a nevýhody, VoIP, IM). Phishing, pharming, spam, hoax, kyberšikana, kyberstalking, kybergrooming.
 12. Textový editor, struktura a formátování textu: nastavení prostředí, nástroje; přenos textu z jiného zdroje (webu apod.) jako neformátovaný; použití stylů při psaní; úprava vlastností stylů, vlastnosti stránky, záhlaví a zápatí, využívat pole a další pomocné prvky; vkládat a editovat objekty včetně tabulek; vytvořit a editovat hypertextový odkaz, vygenerovat obsah dokumentu; uložit/načíst dokument v jiném než pro editor nativním formátu; hromadná korespondence s vazbou na tabulku s daty; připravit dokument k tisku, zhodnotit vlastnosti PDF formátu, číst a vytvářet PDF soubory.
 13. Typografická a estetická pravidla úpravy dokumentů: vytvářet dokumenty v souladu s  gramatickými, typografickými a citačními pravidly; dodržovat základní estetická pravidla pro kombinování písem, vyznačování v textu a umístění obrázků a pravidla pro řízení toku textu v dokumentu; vhodným způsobem pracovat s kombinací barev v dokumentu.
 14. Základní pojmy a principy z oblasti počítačové grafiky: počítačové grafiky jako rastrová/vektorová grafika, 3D grafika, barevné modely RGB a CMYK, obrazový bod/pixel a barevná hloubka; úprava počtu bodů rastrového obrázku, jeho rozlišení (DPI) a barevné hloubky; grafické formáty, jejich vlastnosti a způsoby využití, konverze mezi formáty včetně nastavení vhodné komprese dat; vyhledání, skenování obrázků, publikování a sdílení obrázků;  digitální fotoaparát, provádět úpravy fotografií. Práce s vektorovou grafikou (kresby pomocí nástrojů vektorového editoru; text ve vektorovém editoru a nastavení jeho vlastností; vkládat do kresby rastrové obrázky; provádět export vektorového obrázku do zvoleného rastrového formátu.
 15. Prezentace: obecné zásady úspěšné prezentace, podklady pro prezentaci (rastrové obrázky – vhodný formát a rozlišení); šablona, vytvoření počítačovou prezentaci na zadané téma s využitím přechodů snímků a animací objektů na nich; provázání prezentaci pomocí odkazů na jednotlivé snímky a použití odkazů na webové stránky; export do PDF
 16. Tvorba webu: struktura webu, složení webové stránky a princip formátování HTML pomocí kaskádových stylů; vlastní web s využitím publikačního webového systému;
 17. Multimédia: formáty zvukových souborů a video souborů; pojem kodek, vysvětlit princip streamování
 18. Hromadné zpracování dat a číselných údajů: Tabulkový procesor, práce s tabulkou, operace s daty, princip funkce tabulkového procesoru; relativní a absolutní adresace buněk v rámci souboru i mezi soubory; vzorce, priorita operátorů, argumenty funkcí; najít a použít potřebnou funkci pro zadaný účel, formátování tabulky, kopírování a přesunování buněk, práce s řádky a sloupci tabulky, sloučení buněk; změna formátu zobrazení čísla v buňce, počet zobrazovaných desetinných míst; formátovat celkový vzhled tabulky s využitím automatického formátu a stylů buněk; zamknout/odemknout buňky a celý soubor s tabulkou.
 19. Práce s grafy a daty: interpretovat data v předloženém grafu; vybrat vhodný typ grafu pro zadaný účel;  vytvořit graf z údajů v tabulce a přizpůsobit vzhled jednotlivých oblastí grafu; filtrování a řazení dat (záznam, pole a jeho označení); seřazení záznamů podle hodnoty stanoveného pole; používat filtrování dat a spojovat kritéria výběru pomocí logických operátorů.
 20. Používání databází: základní pojmy z oblasti relačních databází (tabulka, záznam); význam databázových aplikací pro praxi a jejich propojení v informačním systému; vysvětlit princip fungování databáze typu klient – server.
 21. Algoritmizace a základy programování: algoritmus, algoritmizace úlohy, vlastnosti algoritmu, rekurzivní algoritmy (faktoriál)

Programování, Python,  VisualBasic

 1. Program, programovací jazyky (interpretry a překladače, zdrojový kód, strojový kód), strukturované programování, objektově orientované programování, programy řízené událostmi,
 2. Vývojové prostředí Visual Studio 2010 (formulář – Form – modální x nemodální režim, souprava nástrojů –Toolbox, okno vlastností – Properties, průzkumník projektu – Solution Explorer)
 3. Komponenty a jejich základní vlastnosti – Text, Visible, Enabled, BackColor, ForeColor, TextAlign,Top, Left, Width, Height
 4. Události a procedury: vytvoření procedury pro obsluhu události, typy událostí.
 5. Proměnné a datové typy: deklarace proměnné, klíčová slova, datové typy (String, Integer, Boolean, Double, Byte), konverze typů, operátory (aritmetické, relační, logické), Podmínky (If…Then…ElseIf…Then…Else…EndIf), Rozhodovací struktury (Select  Case…)
 6. Cykly: s podmínkou na začátku, na konci, for cyklus
 7. Pole: jednorozměrná a vícerozměrná pole, práce s polem (naplnění, délka, procházení pole), kolekce.
 8. Práce s textovými soubory: StremReader, ListView
 9. Funkce a procedury: proměnné a jejich platnost, předávání argumentů
 10. Práce s textem a řetězci

PaedDr. Antonín Javůrek

ředitel školy

Gymnázium Jeseník

adresa
Komenského 281,  790 01 Jeseník
e-mail
telefon
+420 584 411 429
60 045 141
ID datové schránky
w4ej52x
fax
+420 584 412 072
kde nás najdete
mapy.cz

Vedení školy

 • ředitel:
 • zástupce ředitele:
 • výchovný poradce:
 • preventista sociálně patologických jevů:
 • pracovník pověřený BOZP:

Naši sponzoři