Témata profilové části maturitní zkoušky z předmětu Informatika v kalendářním roce 2022

Součástí každé otázky je příklad – vytvoření krátkého programu v jazyce Python.

 1. Základy informatiky a teorie informace (bit, byte, číselné soustavy – převody čísel, sčítání a násobení ve dvojkové čís. soustavě, Von Neumannovo schéma). Kódování (ASCII tabulka, UTF-8).
 2. Historie a technické vybavení počítačů. Vznik a vývoj počítačů, generace, hardware, bios, základní části počítače a jejich funkce.
 3. Periferní zařízení počítače, popis hlavních per. zařízení. Tiskárny – rozdělení a princip činnosti, barevný tisk. Paměťová média, kapacity a fyzikální principy uložení dat.
 4. Operační systémy – pojem a funkce OS, vývoj OS, multitasking, multithreding. Přehled známých OS. Aplikační software – dělení podle použití. Programové licence. Správa ochrana a archivace dat, malware (viry, červi,…) a ochrana systému před škodlivými programy.
 5. MS Windows – popis uživatelského prostředí. Souborový systém, soubory, složky, přípony (asociace aplikace), správa souborů. Správa počítače – správa uživatelů, instalace programů, fontů, tiskáren, firewall, aktualizace, konzola a základní příkazy MS DOS.
 6. Počítačové sítě, charakteristika počítačových sítí (LAN, WAN, Peer-to-peer, Client-server), pojmy server, stanice, topologie. Síťová zařízení. Internet – vznik a vývoj. Model ISO/OSI, model TCP/IP – popis jednotlivých vrstev (TCP/IP). Přehled protokolů (TCP/IP, http, ftp, pop3, imap).
 7. Internet – www, elektronická komunikace, http protokol, IP adresa (IPv4), DNS – základy fungování. Možnosti připojení k Internetu. Rizika internetu a zásady bezpečného chování na internetu. Phishing, pharming, spam, hoax, kyberšikana. Sociální sítě.
 8. Tvorba www stránek (základy HTML a CSS) – struktura WWW stránky, přehled základních elementů (tagů), atributy elementů, formátování textu, vkládání obrázků a hypertextových odkazů. Využití CSS pro návrh vzhledu stránky. WYSIWYG editor.
 9. Tvorba www stránek – HTML a CSS, struktura webové stránky, tvorba seznamů a tabulek, elementy div a span, formátování pomocí CSS – třídy a identifikátory.
 10. Počítačová grafika – grafické formáty, vektorová a rastrová grafika, barevná hloubka, barevné modely RGB, CMYK, DPI, úprava rastrového obrázku, ořezání, otočení, změna jasu a kontrastu (XnView, Photopea).
 11. Počítačová grafika – práce s v grafickém editoru Photopea, použití vrstev, retuš obrázku, barevná úprava, změna velikosti a DPI, export do vybraného formátu – formáty obrázků.
 12. Prezentační programy – praktické použití, pravidla tvorby prezentací, popis prostředí, šablony návrhů, animace, efekty, přechody (morfing), časování.
 13. Programovací jazyky – všeobecný popis, strojový kód, assembler, vyšší programovací jazyky, zdrojový kód, rozdělení. Kompilátor, interpret, sémantika a syntax. Algoritmus, procesor a program.
 14. Python charakteristika jazyka, základní datové typy, konverze datových typů, proměnné a jejich platnost, seznamy a řetězce, želví grafika – ukázky programů, algoritmus (vlastnosti), vývojový diagram.
 15. Základní programové konstrukce – vývojové diagramy a ukázka v Pythonu, cykly, vnořování cyklů, podmínky, logické operátory, jednoduché a složené příkazy, funkce a procedury.
 16. Algoritmus bublinového třídění – princip metody, ukázka, program.
 17. Algoritmus třídění výběrem – princip metody, ukázka, program.
 18. Algoritmus třídění vkládáním – princip metody, ukázka, program.
 19. Rekurzivní algoritmy – pojem rekurze, příklady (faktoriál, členy posloupnosti, příklady na rekurzi v želví grafice).
 20. Textový editor – všeobecný popis, přehled produktů. Rozdělení a typy písma, verzálky a minusky, font, řez písma, stupeň písma, typografická pravidla pro psaní textů, nastavení parametrů při vytváření dokumentu, hromadná korespondence.
 21. Textový editor – zpracování a formátování textu (formát textu a odstavce, tabulátory, tabulky, sloupce, objekty, obrázky, vzorce).
 22. Textový editor – zpracování a formátování textu (styly, generování obsahu, číslování a odrážky, oddíly, záhlaví a zápatí, číslování stránek).
 23. Tabulkový kalkulátor – práce s daty v tabulce (relativní a absolutní adresa, vzorce, funkce, výpočty).
 24. Tabulkový kalkulátor – práce s daty v tabulce (buňky, oblasti, funkce a grafy, formátování grafu).
 25. Tabulkový kalkulátor – databáze v tabulkovém procesoru, řazení dat, filtry, podmíněné formátování. Tisk tabulky (nastavení parametrů pro tisk).

PaedDr. Antonín Javůrek

ředitel školy

Gymnázium Jeseník

adresa
Komenského 281,  790 01 Jeseník
e-mail
telefon
+420 584 411 429
60 045 141
ID datové schránky
w4ej52x
fax
+420 584 412 072
kde nás najdete
mapy.cz

Vedení školy

 • ředitel:
 • zástupce ředitele:
   
 • výchovný poradce:
 • preventista sociálně patologických jevů:
 • pracovník pověřený BOZP:

Naši sponzoři