Témata profilové části maturitní zkoušky z předmětu Teorie sportovní přípravy v kalendářním roce 2023

Gymnázium, Jeseník, Komenského 281

Třída: 4. B                    

Maturitní otázky z teorie sportovní přípravy

1)  Tělesná cvičení u starověkých civilizací a ve středověku.

 • Pravěk – stručný vývoj lidstva, vývoj a forma pohybových aktivit, fyzické aktivity v jednotlivých etapách.
 • Starověk – otrokářské systémy. Antické Řecko (Sparta, Atény). Římská říše (legie, gladiátoři)
 • Středověk a feudalismus – rytířská výchova, tělesná cvičení vesnického lidu a měšťanstva.
 • Humanismus a osvícenství – J. A. Komenský. J. Lock, J. J. Rousseau, J. J. Pestalozzi, J. Ch. GutsMuths.

2)  Národní tělovýchovné systémy 19. století v Evropě.

 • Německý turnérský systém, systém švédské gymnastiky, francouzský směr přirozené tělesné výchovy, počátky moderního sportu v Anglii.
 • Vznik a vývoj Sokolského hnutí, vznik dělnických tělocvičných jednot, vznik Skautingu – ve světě a u nás, vznik katolické tělovýchovné organizace Orel.

3)  Vznik a vývoj olympijského hnutí.

 • Starověké olympijské hry – obsah a průběh her, historický význam.
 • Novodobé olympijské hry – obnovení, hlavní představitelé, program her, významné hry.

4)  Základy pedagogiky sportu.

 • Vzdělávání a výchova, znaky sportu, pedagogika sportu, funkce pohybových aktivit, negativní vlivy sportu.
 • Znaky a faktory vývoje člověka, členění lidského věku.

5)  Edukační procesy ve sportu.

 • Organizační formy, pohybová dovednost, dělení pohybových dovedností, pohybový návyk.
 • Základy motorického učení – druhy, fáze, reminiscence.

6)  Výchovné působení a úloha trenéra ve sportu.

 • Hodnoty člověka a jejich uspokojování, morálka a etika ve sportu, výchovné úkoly ve sportu, poklesky sportovců – jejich příčiny a řešení, výchovné metody.
 • Trenérské předpoklady, typologie, sociální role trenéra, diagnostická činnost trenéra – chyby.

7)  Základy psychologie sportu.

 • Historický vývoj, psychologická charakteristika sportu, prožívání, formování, zařazení do sociální skupiny, psychosportografie – typologie sportů.
 • Osobnost ve sportu – temperament, schopnosti, emoce, motivace.
 • Charakteristika sportovní skupiny, sociální role.

8)  Energetický metabolismus kosterního svalu.

 • Struktura kosterního svalu, vlastnosti, energetické systémy, superkompenzace.

9)  Funkční změny při pohybové činnosti, příprava organismu.

 • Rozcvičení, předstartovní stavy, mrtvý bod, druhý dech, zapracování, rovnovážný stav.
 • Prokrvení svalstva, hematokrit, minutový objem srdeční, krevní tlak, dýchací funkce, spotřeba kyslíku, ANP, termoregulace.

10)  Fyziologické reakce organismu po fyzické zátěži.

 • Zatížení – intenzita, objem, únava – dělení, příčiny, aerobní, anaerobní. Zotavení – definice, dělení. Reakce a adaptace na zatížení, adaptační změny.

11)  Výživa

 • Energetická bilance, příjem a výdej energie. Základní živiny – dělení, zdroje, rizika.
 • Rozložení příjmu potravy, výživová pyramida, nadváha, poruchy příjmu potravy, složení těla, pitný režim.

12)  Fyziologická reakce organismu na vlivy zevního prostředí

 • Práce v teple, chladu, ve sníženém atmosférickém tlaku, aklimatizace, zvýšený hydrostatický tlak, zvýšená vlhkost, povětrnostní vlivy.

13)  Základy sportovního tréninku.

 • Sportovní trénink – cíl, úkol, znaky, struktura. Sportovní výkon a výkonnost, vrozené dispozice, vnitřní a vnější faktory sportovního výkonu.

14)  Složky sportovního tréninku – technická, taktická a psychologická příprava.

 • Kondiční příprava – pohybové schopnosti, metody rozvoje.
 • Technická příprava – definice, kritéria, metody rozvoje.
 • Taktická příprava – strategie, taktika, konfliktní situace, zásady nácviku.
 • Psychologická příprava – dlouhodobá a krátkodobá příprava.

15)  Etapizace a členění sportovního tréninku.

 • Sportovní trénink – dlouhodobá koncepce, etapy a jejich charakteristika, cykly – dělení a charakteristika jednotlivých období.

16)  Zvláštnosti sportovního tréninku dětí.

 • Věkové zvláštnosti, senzitivní období, zaměření přípravy, organizace tréninku. Složky sportovního tréninku dětí a jejich rozvoj.
 • Výběr talentů – organizace a metodika.

17)  Opěrná a pohybová soustava člověka.

 • Opěrná soustava člověka – kosti, klouby, spojení.
 • Pohybová soustava člověka – funkce, princip svalové kontrakce, fázické a posturální svalstvo, svalová dysbalance, horní a dolní zkřížený syndrom.

18)  Doping.

 • Stručná historie dopingu, definice dopingu, antidopingová pravidla, aspekty boje proti dopingu. Látky zakázané – stále, pouze při soutěži, v určitých sportech. Zakázané metody. Dopingová kontrola.

19)  Základy sportovní regenerace a rehabilitace

 • Definice pojmů – regenerace, rehabilitace, léčebná rehabilitace, fyzioterapie. Regenerační postupy a procedury – masáže, sauna, vodní procedury, kryokomory. Regenerační a kompenzační cvičení. Regenerace a výživa. Zotavné fáze, odpočinek.

20)  Základy první pomoci, úrazy ve sportu

 • Bezvědomí, resuscitace, stabilizovaná poloha, vnější a vnitřní krvácení, šok, vdechnutí cizího tělesa, poškození chladem, tepelná poranění, otravy, neúrazové stavy, poranění pohybového aparátu, poranění páteře

21)  Diagnostika sportovního procesu.

 • Trénovanost, kondiční diagnostika, diagnostika pohybového aparátu, laboratorní a terénní testování, motorické testy, diagnostika – techniky, taktiky, psychiky.

PaedDr. Antonín Javůrek

ředitel školy

Gymnázium Jeseník

adresa
Komenského 281,  790 01 Jeseník
e-mail
telefon
+420 584 411 429
IČ, IZO
IČ 60 045 141, IZO 102 692 173
ID datové schránky
w4ej52x
fax
+420 584 412 072
kde nás najdete
mapy.cz

Vedení školy

 • ředitel:
 • zástupce ředitele:
   
 • výchovný poradce:
 • preventista sociálně patologických jevů:
 • pracovník pověřený BOZP:

Naši sponzoři