Témata profilové části maturitní zkoušky z předmětu Základy společenských věd v kalendářním roce 2022

Gymnázium, Jeseník, Komenského 281

1. Vznik a rozvoj filosofie
Vznik filosofie / přechod od mýtu k logu / úkol filosofie (otázky každodenního života a filosofické otázky) / disciplíny filosofie / vztah filosofie a náboženství / definice základních filosofických otázek (ontologická-Platónský trojúhelník, gnoseologická, axiologické, etické, estetické, logické, antropologické) / základní znalost filosofického vývoje a myšlenkových směrů
2. Řecká předsókratovská filosofie
Charakteristika řecké antické společnosti – polyteismus, definice polis, tradice olympijských her / Milétská škola a její představitelé (první filosofické pojmy) / Pythagorejci / Hérakleitos a dialektika / Atomisté (determinace pohybu) a Eleaté / Sofisté a skepse lidského poznání
3. Rozmach antického myšlení
Sokrates a athénské období filosofie (cesta dialogu, daimonion, kritika demokracie) / Platónova teorie idejí (Podobenství o jeskyni), vznik věcí a koloběh existence, Ústava a ideální forma státu / Aristotelův dualismus (látka, forma, příčina a možnost), etika a metafyzika, cesta k blaženosti / Helenismus – Epikurejci (hedoné a ataraxia, otázka smrti), Stoikové a Skeptici
4. Středověká filosofie
Definice křesťanství a autorita Bible (Starý a Nový zákon) / vztah k antické filosofii a teologii / časová osa středověké filosofie / sv. Augustinus (O Boží obci, trojí cesta k Bohu, svoboda člověka a naplnění vlastního osudu) / spor o univerzálie / vznik univerzit a církevních řádů / filosofie Tomáše Akvinského (důkazy existence Boha) / pozdní scholastika: John Wycliffe, William Occam, Jan Hus a Petr Chelčický, kritika a reforma církve
5. Renesanční myšlení a filosofie
Charakteristika a znaky renesance / vynálezy a myšlenky (antropocentrismus, humanismus, racionalismus, panteismus) / významné osobnosti renesance, zámořské objevy / představy o vesmíru: G. Bruno, M. Koperník, M. Kusánský / politické myšlení v renesanci: N. Machiavelli / šíření vzdělanosti a práva: E. Rotterdamský a H. Grotius / utopičtí socialisté a jejich význam pro 19. století: T. More a T. Campanella
6. Novověká evropská filosofie 17. stol.
Baroko a jeho charakteristika / významné osobnosti raného novověku / racionalismus, senzualismus a empirismus / René Descartes –postupy poznání skutečnosti, dualismus myšlenky a hmoty, kritika jako klíč k poznání / Baruch Spinoza –vztah matematiky, přírodních věd a filosofie, monismus a mody / G. W. Leibniz – definice monád, zachování energie jako základ pohybu / J. A. Komenský –pansofie, reforma školství, Obecná porada o nápravě věcí lidských, Labyrint světa a ráj srdce
7. Anglická novověká filosofie
Definice anglikánské společnosti (kapitalismus, parlamentarismus, anglikánská církev) / mechanický materialismus / definice myšlenkových proudů (empirismus a senzualismus) / F. Bacon (idoly a metoda indukce) / Společenská smlouva: T. Hobbes (podoba státu, předspolečenský stav) J. Locke (tabula rasa, objektivní a subjektivní pojmy, rozdělení moci ve státě) / filosofie G. Berkeleyho a D. Huma (subjektivní senzualismus, imprese a ideje, kritika kauzality)
8. Francouzské osvícenství
Francouzská společnost na přelomu 17. a 18. století / kritika fanatismu a absolutismu, vývoj přírodních věd a podmínky vzniku ateismu / encyklopedisté / Charles Louise de Montesquieu: O duchu zákonů, geografický determinismus, rozdělení moci ve státě –složky / Voltaire – kritika fanatismu a svoboda lidského uvažování, deismus a determinismus, vztah morálky a vzdělanosti, společnost ve filosofii / J. J. Rousseaua, idea rovnosti a svobody, kritika vývoje a návrat k přirozenosti, Emil aneb O výchově
9. Německá klasická filosofie
Významné osobnosti německého novověku (přelom 18. a 19. století) / idealismus, lidský duch a etika / Immanuel Kant: předkritické, kritické a pokritické období, lidské poznání apriori a aposteriori, otázka lidské zkušenosti, kritika praktického rozumu a kategorický imperativ, mravní pojetí lidského chování / J. G. Fichte a jeho idealismus, společné znaky hodnot a otázka protikladů, teze, antiteze a syntéza, protiklady ve Fichteho etice / G. F. Hegel a absolutní duch, vývojový řetězec poznání: teze-antiteze-syntéza, dialektické zákony / L. Feuerbach a kritika náboženství, cesta k ateismu
10. Evropská filosofie 2. pol. 19. stol.
Definice společnosti na přelomu 1. a 2. pol. 19. století, prudký hospodářský vývoj, technický pokrok, ztráta humanity a posilování myšlenky ateismu / scientismus, pozitivismus: Auguste Comte –vývojová stádia společnosti, evolucionismus a jeho odraz ve společnosti, věda a její postavení při poznání světa / voluntarismus: A. Schopenhauer – světová vůle, předurčenost lidského osudu, odpor k feminismu / F. Nietzsche –otázka morálky a víry, Tak pravil Zarathustra, kritika křesťanství a Boha, otázka nadčlověka a cyklického vývoje, Nietzscheho vliv na události 1. pol. 20. století / K. Marx a B. Engels – komunistický manifest, idea společnosti, sociální konflikt: kapitalisté a proletariát, kapitál, dialektický a historický materialismus
11. České filosofické myšlení
Středověká filosofie Jana Husa a Petra Chelčického, kritika církve, otázky lidské pravdy a čisté víry v Boha, náprava společnosti / J. A. Komenský –pansofie, reforma školství, Obecná porada o nápravě věcí lidských, Labyrint světa a ráj srdce / T. G. Masaryk – rozpad RU a vznik první republiky, významné osobnosti, definice 20. a 30. let v Československu, Masarykův ideál svobody, spravedlnosti, demokracie a humanity / česká filosofie v odraze 20. století: existencialismus, fenomenologie a strukturalismus: Jan Patočka a Josef Ludvík Fischer / současná česká filosofie: Jan Sokol, Erazim Kohák a Václav Bělohradský
12. Ústavní právo
Vývoj a struktura Ústavy ČR / rozdělení moci ve státě (zákonodárná, výkonná a soudní moc) / Ústavní soud ČR (délka mandátu soudců, jmenování, hlavní úloha soudu) / Listina základních práv a svobod (historické vymezení lidských práv a svobod, Charta 77) / politická práva občana / Zákon o státních symbolech a postavení Ústavy ČR z hlediska právní síly
13. Základy sociologie
Příčiny vzniku sociologie jako samostatné spol. vědy / Auguste Comte a pozitivismus (sociální statika a dynamika) / významné osobnosti sociologie (H. Spencer, V. Pareto, M. Weber, E. Durkheim) / proces socializace (faktory) a sociální role / kultura a komunikace / společenské stereotypy / sociální konflikt / chyby v procesu poznávání / sociální instituce / rodina v sociologii / klasifikace sociálních skupin a charakteristika dalších sociálních útvarů (komunita, agregát, subkultura a organizace) / historická a současná hnutí / davové chování / sociální mobilita a stratifikace / sociální rituály a jejich význam pro společnost / typologie moci a Weberova teorie moci / masová kultura a subkultura / sociální deviace a její příčiny / sociopatologie
14. Základy etiky
Mravní a právní zákon / vztah morálky a etiky / etické a axiologické otázky filosofie / etické kategorie dobra a zla / srovnání etiky monoteistických náboženství (dekalog, evangelia, zakát) / sedm smrtelných hříchů / etika a filosofie: Sokrates (daimonion), sv. Augustin (stupně dobra), Machiavelli (etika a politika), Votaire (etika a náboženský fanatismus), I. Kant (kategorický imperativ), F. Nietzsche (idea nadčlověka, hranice morálky) / normativní a aplikovaná etika / etiketa ve společnosti / snaha o genderovou rovnost
15. Náboženství a jeho vznik
Nejstarší formy náboženství (totemismus, animismus a fetišismus) / základní teorie náboženství / formy náboženství / základní náboženské pojmy (magie, kult, gnóze, ethos a iluminace) / náboženský fanatismus a jeho podoby / mytologie a její vliv na šíření náboženství / současná podoba víry na evropském kontinentu / snaha o ekumenismus
16. Náboženství evrop. civilizačního prostoru /judaismus, islám/
Charakteristika věrouky judaismu a islámu s ohledem na svaté knihy – Starý zákon a Korán / vyvolenost židovského národa / ethos / dějiny židovského národa / diaspora a její podoby napříč historií / otázka židovství během 2. světové války / dějiny, rituály a svátky vztahující se k judaismu a islámu / právo šaría a rozdílnost způsobu života muslimů a křesťanů / prorok Mohamed / odraz Koránu v muslimské společnosti
17. Křesťanství. Církve v ČR
Vznik křesťanství a jeho spojitost s judaismem / charakteristika Bible a její rozdělení z hlediska vývoje obou náboženství / postava Spasitele Ježíše Krista / vývoj křesťanství ve středověku a v raném novověku / katolická, pravoslavná a protestantská církev / krize křesťanství ve vrcholném středověku / charakteristika Nového zákona – evangelia, epištoly, Zjevení Janovo, mýty o vzniku světa a člověka / současná podoba křesťanství v 21. století / snaha o ekumenismus / druhy náboženských společenství a sekt (ztráta náboženské individuality)
18. Nábožensko-filosofické systémy Východu
Charakteristika věrouky (filosofie) hinduismu a buddhismu / obřady a svátosti / hierarchie hinduistického božstva / neteistický charakter buddhismu / princip reinkarnace a koloběhu znovuzrozování (samsára, mókša a nirvána) / dharma a zákon karmy / sociální stratifikace indické společnosti / princip ahinsá / postava Buddhy (jeho život a učení) / čtyři vznešené pravdy a osmidílná vznešená stezka / mahájánový buddhismus a zen-buddhismus / další východní systémy (taoismus, šintoismus a konfuciánství)
19. Základy teorie státu
Suverenita a svrchovanost státu / základní atributy státu / teorie vzniku státu / otázka státu ve filosofii (Platón a Ústava, svatý Augustin a jeho obce, machiavelismus, teoretici společenské smlouvy: T. Hobbes, J. Locke a J. J. Rousseau) / typy států, státní zřízení a formy vlády / rozdělení moci ve státě / státní ideologie (příklady konkrétních historických i současných států) / politická pozice / tradiční tuzemské politické strany a významné osobnosti české politiky / principy volebního práva v ČR / pravomoci prezidenta ČR / význam obou komor Parlamentu ČR z hlediska udržení principů demokracie
20. Právo a jeho pojetí - občanské a pracovní
Vývoj práva a jeho podoby / prameny práva (právní síla, hierarchie právních norem, právní řád) / soukromé a veřejné právo / oblasti a zásady občanského práva (nabývání a omezení vlastnictví, druhy majetku, závazkové občanské právo, smlouvy) / dědické právo / pracovní právo (zaměstnanec a zaměstnavatel, vznik pracovního poměru a jeho ukončení, druhy pracovního poměru, pracovní řád a BOZP, pracovní podmínky mladistvých)
21. Základy mikroekonomie
Vztah ekonomie a ekonomiky / komodity, statky, služby a vzácné zdroje / základní ekonomické otázky / ekonomické subjekty / druhy ekonomických systémů (konkrétní příklady státních ekonomik) / vztah poptávky a nabídky z hlediska fungování trhu / role státu v ekonomice / konkurence na trhu (monopol, oligopol, dokonalá konkurence, kartel, dumping) / tvorba ceny / historie peněz a jiných platidel / tvorba rodin. rozpočtu / exekuce / fin. produkty
22. Základy makroekonomie
Makroskopické ukazatele (potenciální a reálné HDP, HNP, NEW) / příjmy a výdaje státu / druhy státních rozpočtů / daňová soustava ČR / Lafferova křivka / definice inflace a její druhy / hospodářský cyklus / nominální a reálný měnový kurz / bankovní soustava, ČNB / státní politika zaměstnanosti a druhy nezaměstnanosti / ekonomická transformace po roce 1989 / sociální politika státu
23. Psychologie a její předmět
Vznik a vývoj psychologie (významné osobnosti a směry: W. Wundt, S. Freud, C. G. Jung J. B. Watson, I. P. Pavlov, W. Köhler, C. Rogers) / teorie podmíněného reflexu / obory a disciplíny psychologie / determinace lidské psychiky / hypnóza a hypnopedie / spánek a jeho fáze, sny, somnambulismus / parapsychologie / vztah psychologie s jinými vědami a obory / psychologie a její uplatnění v profesním životě
24. Psychologie osobnosti
Vývojové fáze jedince / charakteristika osobnosti / lidské schopnosti a vlohy (nadání, talent, genialita) / typy inteligence a způsob jejího měření / historická i současná typologie lidského temperamentu (Hippokratés, Jung, MBTI) / charakterové vlastnosti a jejich vztah k temperamentu / sebekritika, sebevědomí a sebepoznání / faktory ovlivňující psychiku člověka (stabilita a labilita)
25. Obecná psychologie, charakteristika psychiky
Chování a prožívání člověka / psychické jevy (procesy, stavy a vlastnosti) / myšlení (myšlenkové operace), vnímání (počitky a vjem), řeč (prostředky komunikace) / paměťové procesy a typologie paměti / zapomínání a učení (typy a fáze) / citové procesy (dělení citů, frustrace, stres, tréma, afekt, strach) / fantazie a představy / psychohygiena a zvládání náročných psychických situací / krizové fáze lidského vývoje
26. Základy práva - rodinné a trestní
Právo a stát (čemu slouží) / riziko zneužití práva (totalitní režimy 20. století) / rodinné právo (vznik a zánik manželství, náhradní výchova, Zákon o sociálně-právní ochraně dítěte) / trestní právo hmotné a procesní (skutková podstata činu, trestní odpovědnost, presumpce neviny, pachatel, druhy trestů v ČR, polehčující a přitěžující okolnost) / správní právo (ústřední a územní orgány, druhy obcí, veřejný a soukromý zájem, proporcionalita, orgány krajů a obcí)

Student předkládá svoji seminární práci

Povolené pomůcky:
Čítanka z dějin filosofie pro 4.ročník středních škol

PaedDr. Antonín Javůrek

ředitel

Gymnázium Jeseník

adresa
Komenského 281,  790 01 Jeseník
e-mail
telefon
+420 584 411 429
IČ, IZO
IČ 60 045 141, IZO 102 692 173
ID datové schránky
w4ej52x
fax
+420 584 412 072
kde nás najdete
mapy.cz

Vedení školy

  • ředitel:
  • zástupce ředitele:
     
  • výchovný poradce:
  • preventista sociálně patologických jevů:
  • pracovník pověřený BOZP:

Naši sponzoři