Témata profilové části maturitní zkoušky z předmětu Zeměpis v kalendářním roce 2023

1.     Země jako vesmírné těleso

–        vznik vesmíru

–        tvar, velikost a složení zemského tělesa

–        vlastnosti Země a vlastnosti ostatních vesmírných těles

–        objasnit principy pohybu vesmírných těles

2.     Pohyby Země

–        popsat pohyby Země a jejich důsledky

–        vysvětlit pojmy ekliptika, zemská osa, kalendář, pásmový čas, datová hranice

–        popsat vliv Měsíce a Slunce na Zemi

–        vyjádřit princip fungování sluneční soustavy a význam Slunce pro život na Zemi

3.     Kartografie

–        vysvětlit základní pojmy: glóbus a mapa, obsah a měřítko mapy

–        legenda mapy, zeměpisná síť, zeměpisné souřadnice

–        typy kartografických zobrazení

–        druhy map a druhy značek

–        historický vývoj mapování, historické mapy našeho území

4.     Litosféra

–        stavba a složení Země

–        zemská kůra a její členění

–        litosférické desky a jejich pohyby

–        vysvětlit pojmy: štít, platforma

–        vznik a vývoj pevniny a oceánů

5.     Endogenní a exogenní pochody

–        zemětřesení: epicentrum, hypocentrum, Richterova stupnice, magnitudo, Ohnivý prstenec, zemětřesení v ČR

–        vulkanismus: stavba vulkánu, typy sopek, magma, láva, sopky ve světě a u nás

–        horotvorná činnost: princip vzniku vrásových a kerných pohoří, vývoj horotvorné činnosti na Zemi od jejího vzniku

–        exogenní pochody: zvětrávání (fyzikální a chemické), svahové pochody

–        větrná, říční, kryogenní a antropogenní činnost

–        georeliéf, geomorfologie, dělení georeliéfu podle nadmořské výšky a relativní výškové členitosti

6.     Atmosféra

–        složení atmosféry, její vrstvy, procesy v ní probíhající

–        pojmy: podnebí a počasí, podnebné pásy

–        meteorologie, klimatologie

–        skleníkový efekt a problém s ozónovou dírou

–        všeobecná cirkulace atmosféry

7.     Hydrosféra

–        rozložení vody na Zemi, malý a velký oběh vody

–        voda v oceánech – vlastnosti, pohyby mořské vody

–        voda na pevnině – povrchová voda (vodní toky – povodí, úmoří, rozvodí), jezera a jejich dělení, podpovrchová voda

–        sníh a led (typy ledovců, kryosféra)

8.     Podnebné a vegetační pásy

–        zonálnost, zonálnost

–         vertikální a horizontální členitost

–        jednotlivé podnebné a vegetační pásy (flóra i fauna)

–        problémy v jednotlivých pásech

9.     Obyvatelstvo a sídla

–        rozmístění obyvatelstva a faktory, které ho ovlivňují

–        změna počtu obyvatel – přirozená, mechanická

–        věkové složení obyvatelstva

–        pojmy: národ, národnost

–        lidské rasy

–        jazyková struktura

–        světová náboženství

–        sídla

10.     Nejvýznamnější hospodářské, politické, vojenské a humanitární organizace

–        OSN, EU, NATO, OPEC, ASEAN, UNICEF, UNESCO, Červený kříž

–        Evropská integrace, vznik a vývoj EU, členské země

11.     Světové zemědělství, rybolov a lesní hospodářství

–        základní dělení – intenzívní a extenzívní

–        rostlinná výroba a její dělení

–        živočišná výroba

–        druhy zemědělské produkce

–        světové obilnice

12.     Těžební průmysl, energetika a zpracovatelský průmysl

–        nerostné bohatství

–        dělení surovin – paliva, rudy, stavební materiály

13.     Světová doprava

–        vodní doprava – námořní, říční

–        vzdušná doprava

–        pozemní doprava – silniční, železniční, potrubní

–        světové dopravní uzly

14.      Afrika

–        přírodní poměry – pobřežní členitost, povrch, vodstvo

–        obyvatelstvo – růst populace, rasa, nemoci, nejlidnatější oblasti

–        hospodářství – nejprůmyslovější oblasti kontinentu (sev. Afrika, JAR)

–        problémy černého kontinentu

15.      Severní Amerika

–        přírodní poměry – vymezení oblasti, pobřežní členitost, povrch, vodstvo

–        objevování kontinentu, utváření státních celků v oblasti

–        hospodářství USA

16.     Jižní Amerika

–        přírodní poměry – vymezení oblasti, povrch, vodstvo

–        vliv koloniálních velmocí na danou oblast – důsledky

–        socioekonomická charakteristika subkontinentu

–        rozpracovat Brazílii a Argentinu

17.      Austrálie a Oceánie

–        vymezení oblasti, dělení Oceánie

–        přírodní poměry –

18.     Jižní a jihovýchodní Asie

–        přírodní poměry – pobřežní členitost, povrch, vodstvo, monzuny

–        obyvatelstvo – jazyk, vyznání, růst populace

–        hospodářství – Indie, malých draků, zlatý trojúhelník

–        národnostní problémy v dané oblasti

19.    Jihozápadní Asie

–        přírodní poměry – pobřežní členitost, povrch, vodstvo, monzuny

–        obyvatelstvo – jazyk, vyznání, růst populace

–        hospodářství – Turecko, Saudská Arábie, Izrael ...

–        národnostní problémy v dané oblasti

20.     Čína a Japonsko

–        vymezení uvedených zemí

–        přírodní poměry – pobřežní členitost, povrch, vodstvo

–        obyvatelstvo – růst populace – vývojové tendence, jazyk, vyznání

–        lidská práva v Číně

–        hospodářství Japonska

–        hospodářství Číny

21.     Země Střední a Východní Evropy

–        přírodní poměry – povrch, vodstvo

–        socioekonomická charakteristika země

–        národnostní problémy 

–        politické postavení ve světě

22.     Země severní Evropy

–        vymezení oblasti

–        přírodní poměry – pobřežní členitost, povrch, vodstvo

–        společné znaky zemí této oblasti

–        socioekonomická charakteristika vybrané země z této oblasti

23.     Země jižní Evropy

–        vymezení oblasti

–        přírodní poměry – poloostrovy, které patří do této oblasti, povrch, vodstvo, zajímavosti

–        společné znaky těchto zemí

–        socioekonomická charakteristika vybrané země z této oblasti

24.     Země západní Evropy

–        vymezení oblasti

–        přírodní poměry – pobřežní členitost, povrch, vodstvo

–        společné znaky těchto zemí

–        socioekonomická charakteristika vybrané země z této oblasti

25.     Základní charakteristika České republiky, charakteristika vybraného kraje

–        poloha, rozloha, počet obyvatel

–        státní zřízení, forma vlády, státní moc, administrativní členění

–        vývoj českého hospodářství (např. kupónová privatizace)

–        doprava v ČR

–        stupně ochrany přírody

 

 

Maturitní otázky byly projednány předmětovou komisí Člověk a příroda dne  26. 8. 2020

PaedDr. Antonín Javůrek

ředitel


Gymnázium Jeseník

adresa
Komenského 281,  790 01 Jeseník
e-mail
telefon
+420 584 411 429
IČ, IZO
IČ 60 045 141, IZO 102 692 173
ID datové schránky
w4ej52x
fax
+420 584 412 072
kde nás najdete
mapy.cz

Vedení školy

  • ředitel:
  • zástupce ředitele:
     
  • výchovný poradce:
  • preventista sociálně patologických jevů:
  • pracovník pověřený BOZP:

Naši sponzoři