Vyhlášení voleb do školské rady

Ředitelka Gymnázia, Jeseník, Komenského 281, příspěvkové organizace v souladu

s § 167odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s Volebním řádem pro konání voleb do školských rad vydaným Radou Olomouckého kraje usnesením č. UR/105/46/2024 ze dne 18. března 2024, vyhlašuje volby do školské rady a oznamuje termín a místo konání voleb.

Volby do školské rady na funkční období 2024–2027 se budou konat v termínu od 23.4. do 25.4. 2024.

Volby pro skupinu pedagogických pracovníků proběhnou v rámci pedagogické rady ve čtvrtek 25. 4.2024.

Volby pro skupinu zákonných zástupců nezletilých žáků proběhnou v rámci třídních schůzek, které se budou konat dne 23. 4. 2024 od 16.00 – 17.30 hod a v následující pracovní den tzn. dne 24. 4. 2024, kdy je možné svůj hlas odevzdat v kanceláři školy od 8.00 do 14.30 hod. Pro skupinu zletilých studentů volby proběhnou ve dnech 23. – 25. 4. 2024 v době vyučování.

Dle čl. 15 odst. 3 Volebního řádu má volič povinnost prokázat svou totožnost a oprávněnost hlasovat, jinak mu nebude hlasování umožněno.

Návrhy na kandidáty, ze kterých vzejde nová dvojice členů za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé studenty a také za pedagogické pracovníky, je možné podávat nejpozději do 12. 4. 2024 do 14.00 hodin buď osobně na sekretariátu školy nebo elektronicky na e-mail . Návrh kandidáta musí splňovat podmínky uvedené v čl. 9 odst. 2 a 3 volebního řádu. Lze využít připravené vzory Návrh kandidáta a Souhlas kandidáta (přílohou dokumentu "Vyhlášení voleb ...").

Volební řád pro konání voleb do školských rad naleznete v příloze. 

Mgr. Šárka Hynková, ředitelka školy

Gymnázium Jeseník

adresa
Komenského 281,  790 01 Jeseník
e-mail
telefon
+420 584 411 429
IČ, IZO
IČ 60 045 141, IZO 102 692 173
ID datové schránky
w4ej52x
fax
+420 584 412 072
kde nás najdete
mapy.cz

Vedení školy

  • ředitelka:
  • zástupce ředitelky:
     
  • zástupce ředitelky:
  • výchovný poradce:
  • školní metodik prevence:
  • pracovník pověřený BOZP:

Naši sponzoři