GDPR - ochrana osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Správce osobních údajů Gymnázium Jeseník jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako "GDPR")

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů pro Správce vykonává:

 • Mgr. Roman Chasák
 • adresa: Gymnázium Jeseník, Komenského 281, Jeseník 790 01
 • telefon: +420 736 775 694
 • e-mail: 

Obecná informace o zpracování osobních údajů 

Gymnázium Jeseník, je příspěvkovou organizací Olomouckého kraje, který je jejím zřizovatelem. Hlavním úkolem naší organizace je výchova a vzdělávání žáků ve středoškolské vzdělávací soustavě.

Gymnázium Jeseník zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Gymnázium Jeseník je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem:

 1. přijímací řízení do prvního ročníku,
 2. zajištění základního vzdělávání,
 3. zajištění středního vzdělávání,
 4. zajištění talentových zkoušek a sportovní přípravy
 5. zapojení do vzdělávacího programu Evropské unie Erasmus+, šablon a projektů Evropské unie

Kontaktní adresa správce:

Gymnázium Jeseník, adresa Komenského 281, Jeseník, 790 01, IČ: 60045141, telefon: +420 584 411 429, e-mail: , ID datové schránky: w4ej52x

Příspěvková organizace Gymnázium Jeseník na základě povinnosti uložené jí obecným nařízením jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.

Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Roman Chasák, adresa: Komenského 281, Jeseník, 790 01, telefon: +420 736 775 694, e-mail: 

Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě splnění právních povinností, které se na Gymnázium Jeseník vztahují.

Další nezbytné osobní údaje mohou být shromažďovány za účelem splnění smlouvy mezi Gymnáziem Jeseník a Vámi.

V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva a požadavky uplatňujte u pověřence pro ochranu osobních údajů.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Gymnázium Jeseník

adresa
Komenského 281,  790 01 Jeseník
e-mail
telefon
+420 584 411 429
IČ, IZO
IČ 60 045 141, IZO 102 692 173
ID datové schránky
w4ej52x
fax
+420 584 412 072
kde nás najdete
mapy.cz

Vedení školy

 • ředitelka:
 • zástupce ředitelky:
   
 • zástupce ředitelky:
 • výchovný poradce:
 • školní metodik prevence:
 • pracovník pověřený BOZP:

Naši sponzoři