Whistleblowing

Gymnázium Jeseník zavádí interní komunikační kanál , dle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob.

Pověřená osoba pro whistleblowing: Mgr. Šárka Hynková

Interní komunikační kanál slouží k anonymnímu nahlašování níže uvedených porušení nebo protiprávního jednání v organizaci.

 • porušení práva EU v taxativně stanovených oblastech: zadávání veřejných zakázek, finančních služeb, produktů a trhů, předcházení praní špinavých peněz a financování terorismu, bezpečnost výrobků a jejich souladu s předpisy, bezpečnost dopravy, ochrany životního prostředí, radiační ochrana a jaderná bezpečnost, bezpečnosti potravin a krmiv, veřejné zdraví, ochrana spotřebitele, ochrana soukromí a osobních údajů, bezpečnost sítí a informačních sítí
 • porušení ohrožení finančních zájmů EU podle článku 325 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) a blíže upřesněná v příslušných opatřeních Unie
 • porušení týkající se vnitřního trhu podle článku 26 odst. 2 SFEU, včetně porušení pravidel hospodářské soutěže a státní podpory, jakož i porušení týkající se vnitřního trhu v souvislosti s jednáními, která porušují pravidla vztahující se k dani z příjmů právnických osob, nebo s mechanismy, jejichž účelem je získání daňové výhody, která maří předmět nebo účel příslušného práva v oblasti daně z příjmů právnických osob.

Tento interní systém umožňuje uchovávat informace v trvalé podobě pro případ dalšího šetření a je provozován způsobem, který zajišťuje úplnost, důvěrnost informací a brání v přístupu jiným zaměstnancům organizace kromě pověřené osoby, která spravuje tento interní oznamovací systém.

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 budou osobní údaje týkající se oznámení vymazány anebo anonymizovány do dvou měsíců od ukončení prošetřování, jakmile bude oznámení prošetřeno (pokud v dané věci nebyla přijata žádná další opatření).

Gymnázium Jeseník

adresa
Komenského 281,  790 01 Jeseník
e-mail
telefon
+420 584 411 429
IČ, IZO
IČ 60 045 141, IZO 102 692 173
ID datové schránky
w4ej52x
fax
+420 584 412 072
kde nás najdete
mapy.cz

Vedení školy

 • ředitelka:
 • zástupce ředitelky:
   
 • zástupce ředitelky:
 • výchovný poradce:
 • školní metodik prevence:
 • pracovník pověřený BOZP:

Naši sponzoři