Průvodce přijímacím řízením na Gymnáziu Jeseník pro školní rok 2021/2022

Pozor změna! Přijímací zkoušky proběhnou až v prvním květnovém týdnu!

Čtyřleté studium (včetně oboru gymnázium se sportovní přípravou)

 1. řádný termín 3. 5. 2021 (na škole uvedené v přihlášce v 1. pořadí)
 2. řádný termín 4. 5. 2021 (na škole uvedené v přihlášce ve 2. pořadí)

Osmileté studium

 1. řádný termín 5. 5. 2021 (na škole uvedené v přihlášce v 1. pořadí)
 2. řádný termín 6. 5. 2021 (na škole uvedené v přihlášce ve 2. pořadí)

Na přijímací zkoušku obdržíte pozvánku poštou.

M I M O Ř Á D N É   O P A T Ř E N Í

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

Osobě, která je uchazečem o střední vzdělávání (dále jen „uchazeč“), se umožní osobní přítomnost na školní přijímací zkoušce, jednotné přijímací zkoušce nebo talentové zkoušce (dále jen „přijímací zkouška“), nejedná-li se o přijímací zkoušku konanou distanční formu, pouze pokud

a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a

b) doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole, které si provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou osobou v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky, není-li dále stanoveno jinak.

II.

Doklad podle čl. I písm. b) může uchazeč nahradit

a) dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

b) dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech, nebo

c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

III.

V případě, že je uchazeč žákem školy, je tento uchazeč oprávněn pro účely účasti na přijímacím řízení podrobit se testování podle čl. I písm. b) ve škole, ve které je žákem.

IV.

Škola, ve které je uchazeč žákem, je povinna provést na jeho žádost preventivní test podle čl. I písm. b) ve škole a vydat o výsledku testu doklad.

V.

Střední škola nebo konzervatoř, na kterou se uchazeč hlásí, může provést preventivní test podle čl. I písm. b) před přijímací zkouškou a vydat o výsledku testu doklad.

Původní text:

 • Dne 8. ledna 2021 ředitel střední školy vyhlásil 1. kolo přijímacího řízení, stanovil jednotná kritéria pro přijetí ke vzdělávání a předpokládaný počet přijímaných uchazečů.
 • Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky (do oboru vzdělání bez talentové zkoušky).
 • Uchazeči používají k přihlášení nový formulář stanovený ministerstvem, který je zveřejněn na webových stránkách ministerstva a také níže jako příloha. Formulář musí být vytištěn oboustranně
 • Uchazeč, který podává pro první kolo přijímacího řízení dvě přihlášky, uvede na obou přihláškách školy a obory vzdělávání v tomtéž pořadí. Pořadí škol určuje, kde se koná přijímací zkouška v 1. a ve 2. termínu. Pokud druhá škola jednotnou přijímací zkoušku nekoná, koná uchazeč jednotnou přijímací zkoušku v obou termínech na Gymnáziu Jeseník.
 • Uchazeč nebo zákonný zástupce odevzdá identické přihlášky ředitelům obou středních škol do 1. března 2020 (osobně nebo poštou). Při zasílání přihlášky poštou rozhoduje termín doručení přihlášky, nikoli razítko podací pošty.
 • Součástí přijímacího řízení do všech oborů studia bude jednotná přijímací zkouška.
 • Jednotná přijímací zkouška se skládá z písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.
 • Test z matematiky trvá 70 minut. Test z českého jazyka a literatury trvá 60 minut.

Termíny jednotné přijímací zkoušky:

Čtyřleté studium (včetně oboru gymnázium se sportovní přípravou)

 1. řádný termín 12. 4. 2021 (na škole uvedené v přihlášce v 1. pořadí)
 2. řádný termín 13. 4. 2021 (na škole uvedené v přihlášce ve 2. pořadí)

Osmileté studium

 1. řádný termín 14. 4. 2021 (na škole uvedené v přihlášce v 1. pořadí)
 2. řádný termín 15. 4. 2021 (na škole uvedené v přihlášce ve 2. pořadí)
 • Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení výsledků testů zajistí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání.
 • Na www.cermat.cz v sekci Jednotná přijímací zkouška naleznete ilustrační testy.
 • Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Centrum zpřístupňuje hodnocení uchazeče příslušné střední škole, na níž se uchazeč hlásí k přijetí do prvního ročníku středního vzdělávání, nejpozději do 28. dubna 2021.
 • Pozvánku ke konání přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení zašle ředitel školy nejpozději 14 dní před termínem přijímací zkoušky do vlastních rukou zákonnému zástupci uvedenému na přihlášce.
 • Ředitel školy upraví uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami podmínky k přijímacímu řízení podle doporučení školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce.
 • K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání v dané střední škole slouží zápisový lístek.
 • Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této škole, a to nejpozději do 15. března 2021. V ostatních případech vydá zápisový lístek na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce na základě ověření totožnosti krajský úřad podle místa trvalého bydliště (např. v případě, že je uchazeč žákem víceletého gymnázia).

Vyhodnocení přijímacího řízení

Ředitel střední školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů na webových stránkách školy (www.gymjes.cz) a na úřední desce školy do 30. dubna 2021. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů uvedených na přihlášce odešle ředitel školy rozhodnutí o nepřijetí. Přijatí uchazeči tedy v písemné podobě rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání neobdrží.

Přijatí uchazeči

 • Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů na webových stránkách školy se považují rozhodnutí o přijetí za oznámená.
 • Pokud přijatý uchazeč má úmysl vzdělávat se na dané střední škole, musí do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění přijatých uchazečů odevzdat řediteli této střední školy zápisový lístek. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Zápisový lístek může přijatý uchazeč uplatnit jen jednou. Podruhé lze uplatnit zápisový lístek jen ve škole, kde byl uchazeč přijat na odvolání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v oboru s talentovou zkouškou, pokud byl následně přijat do oboru bez talentové zkoušky.
 • Neodevzdá-li přijatý uchazeč nebo jeho zákonný zástupce zápisový lístek do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, zanikají účinky rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání na střední škole.

Nepřijatí uchazeči

 • Rozhodnutí o nepřijetí je zasíláno poštou do vlastních rukou zákonného zástupce uvedeného na přihlášce.
 • Rozhodnutí o nepřijetí, které nelze doručit zákonnému zástupci uvedenému na přihlášce, se ukládá na poště 5 pracovních dní. Po této lhůtě se rozhodnutí považuje za doručené.
 • Rozhodnutí o nepřijetí může převzít přímo na sekretariátu gymnázia zákonný zástupce uvedený na přihlášce po předložení průkazu totožnosti.
 • Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

Přijímací řízení pro osmileté studium pro školní rok 2021/2022

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022:

Více

Přijímací řízení pro čtyřleté studium pro školní rok 2021/2022

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022:

Více

Přijímací řízení pro čtyřleté studium se sportovní přípravou

Všechny informace k talentovým zkouškám i k přijímacímu řízení oboru GSP naleznete po rozkliknutí zde. 

Více

Gymnázium Jeseník

adresa
Komenského 281,  790 01 Jeseník
e-mail
telefon
+420 584 411 429
60 045 141
ID datové schránky
w4ej52x
fax
+420 584 412 072
kde nás najdete
mapy.cz

Vedení školy

 • ředitel:
 • zástupce ředitele:
   
 • výchovný poradce:
   
 • preventista sociálně patologických jevů:
 • pracovník pověřený BOZP:

Naši sponzoři