Přijímací řízení pro čtyřleté studium pro školní rok 2021/2022

Výsledky přijímacího řízení jsou v příloze.

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 stručně (přesné znění je v příloze):

Čtyřleté studium obor 79-41-K/41 Gymnázium

Přijata bude nejméně 1 třída.
Přihlášky pro první kolo přijímacího řízení se podávají do 1. 3. 2021.
Uchazeči konají jednotnou zkoušku (testy) 12. 4. 2021 (1. škola) a 13. 4. 2021 (2. škola).

Jednotné testy budou konány z Ma a z ČJL (maximální možný zisk z ČJL 50 bodů a z Ma 50 bodů). Testy jsou centrálně hodnoceny CENTREM. Podmínky jsou dány centrálně CENTREM. K celkovému počtu bodů z jednotných testů budou v přijímacím řízení uchazečům dále přičteny body podle jednoho z následujících kritérií:
a) 20 bodů, pokud uchazeč neměl ve sledovaných pololetích z povinných předmětů žádnou známku horší než 1 - výborný.
b) 18 bodů, pokud uchazeč neměl ve sledovaných pololetích z povinných předmětů žádnou známku horší než 2 - chvalitebný.
c) 15 bodů, pokud uchazeč neměl ve sledovaných pololetích z povinných předmětů žádnou známku horší než 3 - dobrý.
d) -20 bodů (mínus 20 bodů), pokud uchazeč měl v některém ze sledovaných pololetí z povinných předmětů alespoň jednu známku horší než 3 - dobrý.
Sledovaná pololetí – první pololetí 8. ročníku ZŠ a první pololetí 9. ročníku ZŠ.

Celkové hodnocení

Celkem může uchazeč v přijímacím řízení získat maximálně 120 bodů (50 Ma, 50 ČJL, 20 prospěch ZŠ). Ředitel školy si vyhrazuje právo na pozdější změnu těchto kritérií v souladu s platnými opatřeními MŠMT ČR.
Při rovnosti celkového počtu bodů u více uchazečů bude rozhodovat nejdříve vyšší počet bodů z Ma, pak vyšší počet bodů z ČJL, pak lepší známky ze sledovaných pololetí ZŠ v tomto pořadí:
1. známky z matematiky
2. známky z českého jazyka
3. známky z cizího jazyka
U osob, které nejsou státními občany České republiky, bude postupováno podle § 20 odstavce 4 zákona 561/2004. Pokud tomuto uchazeči bude prominuta zkouška z ČJL a prokáže znalost českého jazyka rozhovorem, bude zařazen na takové místo v pořadí uchazečů, kterého by dosáhl v redukovaném pořadí bez zkoušky z ČJL.

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2021/22

Výsledky přijímacích řízení do všech tří studijních oborů najdete zde: 

St 19. května 2021

Více

Gymnázium Jeseník

adresa
Komenského 281,  790 01 Jeseník
e-mail
telefon
+420 584 411 429
60 045 141
ID datové schránky
w4ej52x
fax
+420 584 412 072
kde nás najdete
mapy.cz

Vedení školy

  • ředitel:
  • zástupce ředitele:
     
  • výchovný poradce:
     
  • preventista sociálně patologických jevů:
  • pracovník pověřený BOZP:

Naši sponzoři