Přijímací řízení pro čtyřleté studium se sportovní přípravou 2023/2024

Gymnázium, Jeseník, Komenského 281

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 do oboru s talentovou zkouškou:

Ředitel školy vyhlašuje dle Zákona 561/2004, ve znění pozdějších předpisů, §§59 až 62 a podle Vyhlášky MŠMT ČR 353/2016 o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání první kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 do oboru 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou.

Rozhodnutí ředitele školy o konání přijímacích zkoušek:

Uchazeči budou konat talentovou zkoušku a jednotnou zkoušku (testy) z předmětů Matematika a její aplikace (dále Ma) a Českého jazyka a literatury (dále ČJL). Školní přijímací zkouška se nekoná. Výsledky talentové zkoušky, jednotné zkoušky (testů) a hodnocení prospěchu na ZŠ budou zařazeny do kritérií přijímacího řízení.

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 pro obor s talentovou zkouškou:

Čtyřleté studium obor 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou

Přijata bude maximálně 1 třída.

Přihlášky pro první kolo přijímacího řízení se podávají do 30. 11. 2022.

Uchazeči konají talentovou zkoušku přednostně dne 3. 1. 2023 nebo následně 14. 2. 2023.

Uchazeči konají jednotnou zkoušku (testy) 13. 4. 2023 (1. škola) a 14. 4. 2023 (2. škola).

I. Talentová zkouška

Talentová zkouška se skládá z „Testu obecné kondiční připravenosti“, „Motivačního pohovoru“ a z „Hodnocení speciální připravenosti v jednotlivých sportech“.

a) Test obecné kondiční připravenosti (maximální možný zisk je 70 bodů).

Obsah testové baterie: skok daleký z místa odrazem snožmo, hod plným míčem 2 kg obouruč přes hlavu, leh/sed za 1 minutu, shyby nadhmatem na doskočné hrazdě (dívky výdrž ve shybu nadhmatem), člunkový běh 4 x 10 m, test obratnosti, vytrvalostní člunkový běh.

Maximální počet bodů v jednotlivých disciplínách je 10. Podrobný popis provedení motorických testů bude informativně uveden na www.gymjes.cz. Pokud uchazeč nezíská alespoň 30 bodů, nevykoná talentovou zkoušku úspěšně.

b) Hodnocení speciální připravenosti v jednotlivých sportech přijímací komisí (maximální bodový zisk je 40 bodů).

Úspěšnost v mezinárodních, republikových a oblastních soutěžích jako MČR, Český pohár, Olympiáda mládeže aj.

Mezinárodní a republikové soutěže: 1. – 3. místo: 40 b.

4. – 10. místo: 35 b.

11. – 20. místo: 30 b.

Krajské soutěže: 1. – 3. místo: 25 b.

4. – 10. místo: 15 b.

Okresní soutěže: 1. – 3. místo: 10 b.

Žák získá pouze jednu, a to nejvyšší možnou z výše uvedených bodových hodnot. Žák musí výsledky doložit s přihláškou.

c) Motivační pohovor (maximální možný zisk je 15 bodů.)

Obsah pohovoru: osobní cíle, prostředky k jejich dosažení, doporučení sportovního oddílu, silné a slabé stránky uchazeče apod.

II. Hodnocení prospěchu na ZŠ

Hodnotí se prospěch v obou pololetích na vysvědčení za 8. ročník ZŠ či odpovídající ročník víceletého gymnázia (maximální možný zisk je 25 bodů).

Hodnocení klasifikačním stupněm ne horším než chvalitebný ve všech povinných předmětech: 25 b.

Hodnocení klasifikačním stupněm ne horším než dobrý ve všech povinných předmětech: 20 b.

Hodnocení klasifikačním stupněm dostatečný nebo nedostatečný v některém povinném předmětu: 0 b.

Žák získá pouze jednu, a to nejvyšší možnou z výše uvedených bodových hodnot.

III. Jednotná zkouška (testy)

Jednotné testy budou konány z Ma a z ČJL (maximální možný zisk z ČJL 50 bodů a z Ma 50 bodů). Testy jsou centrálně hodnoceny CENTREM. Podmínky jsou dány centrálně CENTREM.

IV. Celkové hodnocení

Celkem může uchazeč v přijímacím řízení získat maximálně 250 bodů (125 talentová zkouška, 25 prospěch ZŠ, 50 Ma, 50 ČJL).

Pokud uchazeč nezíská celkem alespoň 30 bodů z Testu obecné kondiční připravenosti a 25 bodů dohromady z jednotné zkoušky (testů), nemůže být přijat – nesplní kritéria přijímacího řízení.

Při rovnosti celkového počtu bodů u více uchazečů bude rozhodovat nejdříve vyšší počet bodů Testu obecné kondiční připravenosti, dále pak vyšší počet bodů z Ma, pak vyšší počet bodů z ČJL.

U uchazečů cizinců bude postupováno tak, aby kritéria byla srovnatelná.

V Jeseníku 20. 10. 2022

PaedDr. Antonín Javůrek

ředitel

Průvodce přijímacím řízením na Gymnáziu Jeseník pro školní rok 2023/2024

Podrobné informace získáte kliknutím na tlačítko Číst dále

Číst dále

Gymnázium Jeseník

adresa
Komenského 281,  790 01 Jeseník
e-mail
telefon
+420 584 411 429
IČ, IZO
IČ 60 045 141, IZO 102 692 173
ID datové schránky
w4ej52x
fax
+420 584 412 072
kde nás najdete
mapy.cz

Vedení školy

  • ředitelka:
  • zástupce ředitelky:
     
  • zástupce ředitelky:
  • výchovný poradce:
  • preventista sociálně patologických jevů:
  • pracovník pověřený BOZP:

Naši sponzoři