Průvodce přijímacím řízením na Gymnáziu Jeseník pro školní rok 2023/2024

 • Do 31. ledna 2023 ředitel střední školy vyhlásí 1. kolo přijímacího řízení, stanoví jednotná kritéria pro přijetí ke vzdělávání a předpokládaný počet přijímaných uchazečů.
 • Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky (do oboru vzdělání bez talentové zkoušky).
 • Uchazeči používají k přihlášení nový formulář stanovený ministerstvem, který je zveřejněn na webových stránkách ministerstva a také níže jako příloha. Formulář musí být vytištěn oboustranně.
 • Uchazeč, který podává pro první kolo přijímacího řízení dvě přihlášky, uvede na obou přihláškách školy a obory vzdělávání v tomtéž pořadí. Pořadí škol určuje, kde se koná přijímací zkouška v 1. a ve 2. termínu. Pokud druhá škola jednotnou přijímací zkoušku nekoná, koná uchazeč jednotnou přijímací zkoušku v obou termínech na Gymnáziu Jeseník.
 • Uchazeč nebo zákonný zástupce odevzdá identické přihlášky ředitelům obou středních škol do 1. března 2023 (osobně nebo poštou). Při zasílání přihlášky poštou rozhoduje termín doručení přihlášky, nikoli razítko podací pošty.
 • Součástí přijímacího řízení do všech oborů studia bude jednotná přijímací zkouška.
 • Jednotná přijímací zkouška se skládá z písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.
 • Test z matematiky trvá 70 minut. Test z českého jazyka a literatury trvá 60 minut.

Termíny jednotné přijímací zkoušky:

Čtyřleté studium (včetně oboru gymnázium se sportovní přípravou)

 1. řádný termín 13. 4. 2023 (na škole uvedené v přihlášce v 1. pořadí)
 2. řádný termín 14. 4. 2023 (na škole uvedené v přihlášce ve 2. pořadí)

Osmileté studium

 1. řádný termín 17. 4. 2023 (na škole uvedené v přihlášce v 1. pořadí)
 2. řádný termín 18. 4. 2023 (na škole uvedené v přihlášce ve 2. pořadí)
 • Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení výsledků testů zajistí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání.
 • Na www.cermat.cz v sekci Jednotná přijímací zkouška naleznete ilustrační testy.
 • Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Centrum zpřístupňuje hodnocení uchazeče příslušné střední škole, na níž se uchazeč hlásí k přijetí do prvního ročníku středního vzdělávání, nejpozději do 28. dubna 2023.
 • Pozvánku ke konání přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení zašle ředitel školy nejpozději 14 dní před termínem přijímací zkoušky do vlastních rukou zákonnému zástupci uvedenému na přihlášce.
 • Ředitel školy upraví uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami podmínky k přijímacímu řízení podle doporučení školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce.
 • K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání v dané střední škole slouží zápisový lístek.
 • Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této škole, a to nejpozději do 15. března 2023. V ostatních případech vydá zápisový lístek na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce na základě ověření totožnosti krajský úřad podle místa trvalého bydliště (např. v případě, že je uchazeč žákem víceletého gymnázia).

Vyhodnocení přijímacího řízení

Ředitel střední školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů na webových stránkách školy (www.gymjes.cz) a na úřední desce školy do 3. května 2023. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů uvedených na přihlášce odešle ředitel školy rozhodnutí o nepřijetí. Přijatí uchazeči tedy v písemné podobě rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání neobdrží.

Přijatí uchazeči

 • Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů na webových stránkách školy se považují rozhodnutí o přijetí za oznámená.
 • Pokud přijatý uchazeč má úmysl vzdělávat se na dané střední škole, musí do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění přijatých uchazečů odevzdat řediteli této střední školy zápisový lístek. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Zápisový lístek může přijatý uchazeč uplatnit jen jednou. Podruhé lze uplatnit zápisový lístek jen ve škole, kde byl uchazeč přijat na odvolání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v oboru s talentovou zkouškou, pokud byl následně přijat do oboru bez talentové zkoušky.
 • Neodevzdá-li přijatý uchazeč nebo jeho zákonný zástupce zápisový lístek do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, zanikají účinky rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání na střední škole.

Nepřijatí uchazeči

 • Rozhodnutí o nepřijetí je zasíláno poštou do vlastních rukou zákonného zástupce uvedeného na přihlášce.
 • Rozhodnutí o nepřijetí, které nelze doručit zákonnému zástupci uvedenému na přihlášce, se ukládá na poště 5 pracovních dní. Po této lhůtě se rozhodnutí považuje za doručené.
 • Rozhodnutí o nepřijetí může převzít přímo na sekretariátu gymnázia zákonný zástupce uvedený na přihlášce po předložení průkazu totožnosti.
 • Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

Přijímací řízení pro čtyřleté studium se sportovní přípravou 2023/2024

Výsledky přijímacího řízení 2023/2024 jsou v příloze.

Všechny informace k talentovým zkouškám i k přijímacímu řízení oboru GSP naleznete po kliknutí na tlačítko Číst dále.
Výsledky testů obecné kondiční připravenosti (součást talentové zkoušky) jsou v příloze.

Číst dále

Přijímací řízení pro čtyřleté studium pro školní rok 2023/2024

Výsledky přijímacího řízení pro čtyřleté studium 2023/2024 jsou v příloze.

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024, podrobnosti naleznete po kliknutí na tlačítko Číst dále

Číst dále

Přijímací řízení pro osmileté studium pro školní rok 2023/2024

Výsledky přijímacího řízení pro osmileté studium 2023/2024 jsou v příloze.

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024, podrobnosti naleznete po kliknutí na tlačítko Číst dále

Číst dále

Gymnázium Jeseník

adresa
Komenského 281,  790 01 Jeseník
e-mail
telefon
+420 584 411 429
IČ, IZO
IČ 60 045 141, IZO 102 692 173
ID datové schránky
w4ej52x
fax
+420 584 412 072
kde nás najdete
mapy.cz

Vedení školy

 • ředitelka:
 • zástupce ředitelky:
   
 • zástupce ředitelky:
 • výchovný poradce:
 • preventista sociálně patologických jevů:
 • pracovník pověřený BOZP:

Naši sponzoři