Preventivní program školy

Program vychází z dokumentů MŠMT – Metodické doporučení k prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních (č.j. 21291/2010-28)a Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č.j.: 24 246/2008-6

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

( Dříve Minimální preventivní program.)

Školní rok 2018/2019

Ředitel školy: PaedDr. Antonín Javůrek

Zástupce ředitele: Mgr. Stanislav Jurník

Výchovný poradce: PaedDr. Barbora Čechová

Metodik prevence: Mgr. Dagmar Konečná

Vyučují OV a Zsv: Mgr. Jiří Bartoň, Mgr. Taťána Kačmárová, Mgr. Filip Worm

 1. Charakteristika školy

Gymnázium v Jeseníku je státní školou se všeobecným zaměřením. Bližší informace jsou k dispozici na webových stránkách školy www.gymjes.cz.

Škola má k 1. září 2018 celkem 380 žáků, z toho 118 navštěvuje nižší gymnázium a 262 vyšší gymnázium.

2. Popis výchovných problémů ve škole

Výskyt a struktura sociálně-patologických jevů se liší na nižším a vyšším gymnáziu. Mezi studenty nižšího gymnázia se vyskytují případy slovní šikany. Šetřením bylo zjištěno, že důvodem je především náročné období puberty a také odlišná ekonomická a sociální situace žáků. Rovněž nás trápí vztahové problémy mezi dětmi, sklony k nižší toleranci a k předsudkům.

Rozšiřují se případy nepozornosti a únavy z nedostatku spánku kvůli hraní počítačových her do pozdních nočních hodin. Tyto případy jsou průběžně řešeny na schůzkách studentů a rodičů s třídním učitelem a dalšími vyučujícími. S touto problematikou souvisí i nadměrné užívání mobilních telefonů a další techniky a následně neschopnost žáků dostatečně se soustředit na výuku.

Na vyšším gymnáziu patří mezi hlavní sociálně patologické jevy především kouření, užívání alkoholu a příležitostně také užívání měkkých drog a slovní šikana.

Případy jsou řešeny individuálně, nejprve pohovorem se studentem a následně s rodiči. Dle závažnosti problému jsou do řešení zapojeni také výchovný poradce, školní metodik prevence, PPP, Policie České republiky.

3. Vymezení činnosti ŠMP

Školní prevence: Mgr. Dagmar Konečná,

konzultační hodiny: úterý 14.00 – 15.00, jinak dle domluvy

kabinet německého jazyka, hlavní budova VG, 2. patro

Metodik prevence spoluvytváří minimální preventivní program, podílí se na jeho realizaci. Komunikuje s učiteli v oblasti primární prevence, v případě vzniklého problému dává podněty k možné nápravě (projekt, spolupráce s odborníky …). Úzce spolupracuje především s třídními učiteli.

Vede vlastní záznamy o přehledu realizovaných kroků a aktivit v průběhu roku. Spolupracuje s institucemi a organizacemi v oblasti primární prevence ( okresní a krajský metodik prevence, Policie ČR, PPP).

Koordinuje předávání informací o problematice sociálně patologických jevů ve škole, dokumentuje průběh preventivní práce školy.

Účastní se dalšího vzdělávání a předává dalším pedagogickým pracovníků informace z oblasti prevence sociálně patologických jevů.

Hodnotí realizaci minimálního preventivního programu.

V závěru roku na základě dokumentace a především podkladů od třídních učitelů vypracuje hodnocení MPP.

4. Spolupráce s pedagogickým sborem

4.1. Seznámení vedení školy s MPP na šk. r. 2018/2019

 • podrobný obsah programu
 • finanční a materiální požadavky
 • odborná literatura
 • nástěnka ŠMP
 • předběžné termíny jednotlivých preventivních aktivit, zodpovědnost za jednotlivé akce (viz další body)

termín: září 2018

4.2. Domluva s VP

 • kompetence

Výchovný poradce - PaedDr. Barbora Čechová,

konzultační hodiny: středa 13.30 – 14.30, jinak dle domluvy

kabinet výchovného poradce: nová budova VG, 2. patro

Výchovný poradce nabízí studentům, rodičům i vyučujícím možnost poradit se o svých problémech, setkává se se studenty, kteří jsou v některých případech ohrožení ve vývoji, sebepojetí, komunikaci, se speciálními vzdělávacími potřebami. Komunikuje s pedagogy a sbírá podněty. Učitelé se na výchovného poradce obracejí v případě:

 • výskytu agresivního chování ve třídě
 • signálů o potížích žáka (osobnostní, rodinné, vztahové …)
 • náhlém i trvalém neúspěchu v učení
 • obtížné situaci, konfliktu s rodiči
 • porušování pravidel soužití ve škole ze strany žáka
 • krádeží ve třídách
 • konfliktního či jinak problematického klimatu třídy
 • předávání informací

Výchovný poradce spolupracuje s metodikem prevence školy, v oblasti prevence si vzájemně předávají informace, podle potřeby se setkávají při plánovaných akcích nebo při řešení aktuálních problémů.

termín: v průběhu šk. roku

4.3. Spolupráce s třídními učiteli a dalšími pedagogy

 • informovanost všech pracovníků školy o skladbě MPP a o nastavených pravidlech
 • diskuze o propojení ŠVP a MPP v rámci jednotlivých předmětů v daném ročníku, podpora spoluúčasti učitelů na preventivní strategii
 • seznámení s protidrogovou prevencí a s prevencí sociálně patologických jevů
 • nabídka a koordinace spolupráce s organizacemi zajišťujícími programy a projekty týkající se prevence soc. patologických jevů

termín: v průběhu šk. roku

 • příprava Metodického pokynu pro vedení třídnických hodin, včetně námětů

konkrétních aktivit, materiál bude k dispozici ve sborovně na NG a u ŠVP

termín: září 2018

4.4. Preventivní témata v rámci výuky

 • prevence závislostí, kriminality a delikvence, vandalismu, virtuálních drog (počítač, televize, DVD, automaty, sázení…)
 • prevence užívání návykových látek
 • projevy šikany, xenofobie a rasismu, jak jim předcházet a jak je řešit
 • výchova ke zdravému životnímu stylu a ohleduplnosti (životospráva, duševní hygiena, režim dne, stres)
 • výchova k odpovědnosti za své zdraví i zdraví ostatních, prevence úrazů, prevence vzniku poruch příjmu potravy
 • témata dopravní výchovy, poskytování první pomoci
 • ochrana životního prostředí, environmentální výchova
 • ochrana člověka za mimořádných událostí, orientace v integrovaném záchranném systému
 • právní odpovědnost
 • bezpečný internet

Prevence je realizována pedagogickými pracovníky školy v daných předmětech

ve všech ročnících. Větší důraz na prevenci sociálně patologických jevů je kladen na vyučující občanské výchovy, základů společenských věd a biologie. V těchto předmětech byl vypracován přehled preventivních témat v jednotlivých předmětech. Je součástí dokumentace ŠMP.

5. Spolupráce s rodiči a veřejností

5.1. Seznámení rodičů s ŠMP

 • ŠMP se osobně představí na třídních schůzkách, především rodičům žáků primy a prvních ročníků
 • termín konzultačních hodin
 • označení kabinetu ŠMP, emailová adresa
 • obsah práce ŠMP, co mohou konzultovat
 • seznámení s MPP, dalšími dokumenty a adresami organizací zabývajících se prevencí
 • informace o ŠMP a prevenci umístit na nástěnku (pavilon, 1. patro a „relax“ třída na NG)

termín: září 2018

5.2. Rodičovské schůzky

 • o známkách, pokroku, nedostatcích i chování svých dětí jsou rodiče informováni

průběžně v ŽK e ve čtvrtletí na třídních schůzkách

 • individuální konzultaci si mohou rodiče i žáci domluvit s jednotlivými vyučujícími

v průběhu celého školního roku

 • během Dne otevřených dveří mají rodiče možnost navštívit výuku, poznat prostředí školy a lépe chápat potřeby svých dětí

termín: v průběhu šk. roku

5.3. Konzultace, krizová intervence

 • ve spolupráci s VP, TU a ŘŠ poskytuje ŠMP žákům a jejich rodičům konzultace v problematice sociálně patologických jevů
 • ŠVP je informován o organizacích, které se zabývají konkrétní pomocí při výskytu těchto

jevů u žáka nebo v jeho rodině

termín: v průběhu šk. roku

5.4. Aktivity ke zlepšení vzájemné komunikace

 • Slavnostní zahájení školního roku, Maturitní ples, Vánoční akademie, prezentace třídních projektů, kulturní akce, např. koncert Studenti sobě a další. Zapojení studentů do práce studentského parlamentu a další.

termín: v průběhu roku

6. Aktivity pro žáky – specifická a nespecifická prevence

6.1. Všeobecná prevence ve výuce:

V rámci ŠVP je ve všech předmětech kladen důraz na prvky primární prevence. Kompetence se rozvíjí hlavně v těchto oblastech:

 • sociální dovednosti (otevřená komunikace, konstruktivní řešení problému, dovednost týmové práce ….)
 • pozitivní vnímání sebe sama
 • rozvoj a podpora osobnostních kvalit, které podporují zdravý rozvoj osobnosti (sebevědomí, altruismus, empatie, asertivita, přejímání nosných hodnot)
 • rozvoj morálního vědomí a vědomí odpovědnosti
 • cílený rozvoj v oblasti mediální výchovy
 • demokratické řízení, efektivní pravidla vzájemného soužití – respektování lidských práv a individuálních potřeb a odlišnosti jedince
 • vedení studenta k přijetí osobní odpovědnosti k daným právům a povinnostem
 • přístup k informacím a práce s nimi – dovednost používat různé informační zdroje, jejich kritické zhodnocení, porovnání informací, vytváření vlastního názoru a tím budování životního postoje
 • podpora účasti studentů na charitativních akcích (Sluníčkový den, Světluška aj.)
 • podpora zájmu studentů o zapojení se do dobrovolnické práce , spolupráce s Dobrovolnickým centrem MP Jeseník

6.1.1 Adaptační kurzy

Kurz primy proběhne již čtvrtým rokem v táboře Černý potok pod vedením paní učitelky H. Tunysové. Kurzy tříd 1.B a C organizuje vzdělávací organizace EduArt a pan učitel F. Worm.

Cílem kurzu je vytvořit zdravě fungující kolektiv třídy, kde se žáci vzájemně znají a tak preventivně eliminovat různé formy rizikového chování. Žáci zde rovněž poznají svého třídního učitele a lze tak vytvořit důvěru pro případné řešení problémů, které se mohou během studia vyskytnout. Na adaptačním kurzu si žáci zábavnou formou osvojují znalosti kompetencí v oblasti:

- významu harmonický mezilidských vztahů

- respektu k odlišným zájmům, názorům a k odlišnému způsobu chování

- znalosti a uplatnění vhodných a nenásilných způsobů řešení neshod

- znalosti vhodných způsobů chování a komunikace v různých životních situacích

- schopnost a dovednost spolupracovat ve skupině, přijetí zodpovědnosti za společné úkoly

Nově se připravuje i zážitkový kurz pro žáky kvinty, kteří jsou v polovině studia. Cílem je upevnění a vylepšení komunikace, vztahů ve třídě, dále tvořivost a kompetence k řešení problémů.

termín: září a říjen 2018

6.1.2. Besedy, semináře a programy

 • Jak se správně učit na střední škole - beseda s Mgr. M. Kupkou (PPP) pro kvintu a

první ročníky

termín: září 2018

 • účast na DOD Dobrovolnického centra MP Jeseník

termín: 18.9. 2018

 • Vztahy ve třídě - program pro žáky sekundy zaměřený na vztahy ve třídě,

p. Procházka

termín: září 2018

 • Exit Tour – celodenní preventivní program pro sekundu, tercii, kvartu, 1. a 2. ročníky, více na www.exittour.cz

termín: 18.10. 2018

 • Netolismus beseda navazující na předchozí program určená zejména pro rodiče

termín: podzim 2018

 • Staleté kořeny – program ke 100. výročí vzniku Československa pro třídy TA, KA a 1. ročníky

termín: říjen 2018

 • Kariérové poradenství – testy profesní orientace a jejich analýza pro žáky 4. ročníků

termín: listopad 2018

 • Kariérové poradenství – testy zaměřené na pomoc při výběru seminářů pro žáky 2. ročníků

termín: prosinec 2018

 • Třídenní kurz pro Kvartu A – zaměřění na vztahy, řešení problémů a na otázku čeho chci v životě dosáhnout

termín: únor 2019

 • Poruchy příjmu potravy – program pro žáky 2. a 3. ročníků zaměřený na nově se objevující poruchy jako je bigorexie, či orthorexie

termín: únor 2019

 • Poruchy příjmu potravy – program pro žáky tercie, základní pojmy, téma ve vztahu k období dospívání a sebepřijetí

termín: duben 2019

 • Kamarádství a tolerance – program pro primu o vztazích a komunikaci

termín: duben 2019

 • Sexuální výchova - beseda s MUDr. M. Minou o sexuálním zdraví a pohlavních chorobách pro kvintu a první ročníky

termín: duben 2019

 • Vzpoura úrazům - program VZP, edukační setkání s hendikepovanými pracovníky VZP

termín: v průběhu 2. pololetí

Další besedy podle aktuálních nabídek a potřeb žáků.

6.1.3. Skupinová práce a projektové vyučování

 • Efektivní metoda, která podporuje správnou tvorbu, nastavení a upevnění kvalit

vedoucích ke komplexnímu růstu zdravé individuality studenta.

Učitel zde věnuje pozornost práci ve skupinách, podporuje naslouchání, zapojení všech členů skupiny při řešení situace. Podporuje odpovědnost studenta za řešení konfliktu –

tvoří se tak kompetence sociální interakce. Studenti se učí vést diskuzi, vyjadřovat názory

a vhodným způsobem reagovat na kritiku.

 • Projektové vyučování

Na nižším gymnáziu jsou jednotlivé třídy zapojeny do projektů. Blíže se tak seznamují

s děním kolem sebe a s aktuálními tématy. Práce na projektech umožňuje intenzivní

spolupráci v rámci ročníku a mají tak pozitivní vliv na atmosféru a vztahy ve třídě.

Prima je celoročně zapojena do projektu POZNÁVÁME SVŮJ SVĚT (garant E. Knoppová).

Sekunda pracuje na projektu s názvem ŽIJEME V EVROPĚ (garant M. Mišunová).

Projekt pro tercii s názvem PROČ NAVŠÍVIT ČESKOU REPUBLIKU (garant J. Hamalčíková).

Kvarta zpracovává dva projekty – NAŠE STOPA (garant F. Worm).

Tím druhým je MEDIÁLNÍ VÝCHOVA (garant M. Janská).

Na VG se projektu účastní studenti kvinty, tématem je DEN MEZI ROSTLINAMI

(garant S. Karásková).

termín: v průběhu šk. roku

6.2. Specifická prevence selektivní

 • zaměřena na část žáků a studentů, u které chceme zamezit vzniku rizikového chování

termín: dle potřeby v průběhu šk. roku

6.2.1. Specifická prevence indikovaná

 • včasná intervence, přímá práce s žákem
 • konzultace s VP, PPP apod.
 • individuální terapie v PPP, Poradně pro rodinu apod.
 • výchovné komise

termín: dle potřeby v průběhu roku

6.3 Nespecifická prevence

 • nabídka volnočasových školních i mimoškolních aktivit, např. divadelní soubor Nezakopneš, Robolab a soutěž First Lego League, Centrum sportu – košíková, odbíjená, florbal, posilovna, horolezectví, exkurze, přednášky, olympiády atd
 • akce Ekotýmu v rámci podpory enviromentální výchovy
 • školní výlety
 • zapojení se do Studentské rady, kde mohou studenti přednést své připomínky a návrhy

a řešit je, každá třída má v radě svého zástupce, SR řeší přípravu akcí pro studenty a

také některé stížnosti studentů směrem k vedení školy, schůzek SR se pravidelně na

pozvání účastní též ředitel školy

 • pro studenty je taky důležité mít místo k setkávání a odpočinku, nově mají možnost

využít úžasný "Bufík u Emila", ten se přestěhoval do nových a větších prostor vstupní

haly a kromě nákupu svačiny nabízí i možnost si zahrát na klavír, podívat se na

zprávy, něco si přečíst, evtl. příležitostně navštívit besedu, díky p. Emilu Vodákovi.

6. Spolupráce s organizacemi

Na regionální úrovni v systému PP spolupracujeme s:

 • krajským protidrogovým koordinátorem
 • krajským školním koordinátorem
 • Policie ČR
 • Komise prevence Rady města Jeseníku
 • Preventivní skupina Městské policie Jeseník
 • neziskové organizace
 • další orgány státní správy a samosprávy – obecní úřady, úřad práce, sociální kurátoři

V průběhu školního roku spolupracujeme dle potřeby s:

 • PPP 584 411 829, 724 131 963
 • Poradna pro rodinu Jeseník 584 414 035, 731 447 453
 • Tým pro mládež Jeseník (při Probační a mediační službě), Mgr. K. Petřeková
 • p. P. Šeděnka - KAM
 • lékaři
 • SVČ Duha, organizace pro volnočasové aktivity
 • Linka bezpečí, tel. 116 111
 • Člověk v tísni 777 787 973
 • poradenská linka pro oblast prevence www.ztracenedite.cz
 • nezisková organizace AZ help, Mgr. Petr Spurný 732 484 077

Mgr. Dagmar Konečná

školní metodik prevence

PaedDr. Antonín Javůrek, Mgr. Stanislav Jurník

ředitel školy předseda Školské rady

Pozn:

1/ MPP na školní rok 2018/2019 bude dán na vědomí Školské radě na jejím setkání v říjnu 2017.

2/ S MPP na šk. rok 2018/2019 byli pedagogičtí pracovníci seznámeni na zahajovací

pedagogické radě 31. 8. 2018.

Gymnázium Jeseník

adresa
Komenského 281,  790 01 Jeseník
e-mail
telefon
+420 584 411 429
IČ, IZO
IČ 60 045 141, IZO 102 692 173
ID datové schránky
w4ej52x
fax
+420 584 412 072
kde nás najdete
mapy.cz

Vedení školy

 • ředitel:
 • zástupce ředitele:
   
 • výchovný poradce:
 • preventista sociálně patologických jevů:
 • pracovník pověřený BOZP:

Naši sponzoři