Školní metodik prevence

Školní metodik prevence (dále jen ŠMP) je členem školního poradenského týmu, spolupracuje úzce především s . Zabývá se prevencí sociálně- patologických jevů, mezi které patří nejrůznější závislosti, vztahy ve třídě, šikana apod. 

Školním metodikem prevence je na naší škole Jan Koukol. V případě zájmu si můžete domluvit individuální konzultaci dle svých potřeb.

ŠMP koordinuje:

* realizaci Školního preventivního programu

* metodickou podporu a vzdělávání dalších pedagogických pracovníků v oblasti prevence

* spolupráci s poradenskými a preventivními zařízeními a s institucemi zajišťujícími sociálně-právní ochranu děti

Zajišťuje:

* přípravu Školního preventivního programu, podílí se na jeho realizaci

* průběžnou práci na klimatu tříd a celé školy

* odbornou a metodickou pomoc učitelům při zpracování preventivních témat ve výuce

* spolupráci s výchovným poradcem a třídními učiteli při řešení aktuálních problémů třídních kolektivů

* zřízení nástěnky pro žáky s problematikou sociálně patologických jevů, případně schránky důvěry

* konzultační a poradenskou činnost pro žáky i jejich zákonné zástupce

* spolupráci s okresní metodikem prevence, účastní se porad a získané informace dále předává dalším učitelům

* vedení administrativy (případová dokumentace, deník ŠMP, závěrečná zpráva o činnost ŠMP

Gymnázium Jeseník

adresa
Komenského 281,  790 01 Jeseník
e-mail
telefon
+420 584 411 429
IČ, IZO
IČ 60 045 141, IZO 102 692 173
ID datové schránky
w4ej52x
fax
+420 584 412 072
kde nás najdete
mapy.cz

Vedení školy

  • ředitel:
  • zástupce ředitele:
     
  • výchovný poradce:
  • preventista sociálně patologických jevů:
  • pracovník pověřený BOZP:

Naši sponzoři