Témata profilové části maturitní zkoušky z předmětu Biologie v kalendářním roce 2024

Gymnázium, Jeseník, Komenského 281

 1. Nebuněčné a prokaryotní organismy
  Viry: stavba, průběh infekce, význam virů, příklady chorob. Bakterie a sinice: struktura bakteriální buňky, rozdělení bakterií podle tvaru a způsobu života, rozmnožování, bakteriální choroby; stavba buňky sinic a význam sinic.
 2. Stavba živých organismů
  Chemické složení živých organismů – cukry, tuky, bílkoviny, nukleové kyseliny. Stavba buňky, význam organel. Srovnání buňky prokaryotické, eukaryotické, rostlinné, živočišné a buňky hub. Rozmnožování buněk – mitóza, meióza. Buněčný cyklus. Diferenciace buněk.
 3. Stélkaté rostliny a Chromista
  Nižší rostliny: význam pro vývoj vyšších rostlin, rozdělení z hlediska morfologického (stélky, jedno a mnohobuněčnost) a biochemického (chloroplasty). Systém řas, zástupci významní pro člověka. Říše Chromista.
 4. Jednoduché formy heterotrofních organismů
  Prvoci: charakteristika a významní zástupci jednotlivých kmenů, hospodářský, zdravotní a ekologický význam. Diblastika – houbovci a žahavci: stavba těla, rozmnožování, zástupci.
 5. Výtrusné rostliny
  Fylogeneze a přizpůsobení životu na souši. Mechorosty: charakteristika mechů a játrovek, rozmnožování, typ rodozměny, zástupci. Význam v přírodě a pro člověka. Kapraďorosty: stavba, rozmnožování a význam kapradin, přesliček a plavuní.
 6. Semenné rostliny
  Nahosemenné rostliny: charakteristické znaky, přehled zástupců a jejich hospodářský význam. Krytosemenné rostliny: rostliny jednoděložné a dvouděložné. Hospodářsky významné čeledi.
 7. Říše hub (Fungi)
  Buňka hub, podobnosti a odlišnosti s rostlinami a živočichy. Systém. Význam jednotlivých oddělení a zástupců. Symbióza hub s ostatními organismy – lišejníky, mykorrhiza. Poznávání zástupců.
 8. Triblastica – prvoústí živočichové
  Vysvětlení termínů diblastica a triblastica, prvoústí, typy tělních dutin. Ploštěnci a hlísti: Srovnání tělesné stavby, rozmnožování, významní zástupci. Měkkýši a kroužkovci: Anatomie, rozmnožování a systém kmenů.
 9. Členovci
  Charakteristika a zástupci podkmenů – trojlaločnatci, klepítkatci, žabernatí a vzdušnicovci. Třída hmyzu: anatomie, vývoj hmyzu, proměna dokonalá a nedokonalá, významné řády hmyzu.
 10. Druhoústí živočichové
  Charakteristika a zástupci ostnokožců, pláštěnců a bezlebečných (kopinatců), stručná charakteristika obratlovců. Ektotermní obratlovci – kruhoústí, paryby, ryby. Poznávání zástupců.
 11. Přechod živočichů na souš
  Obojživelníci a plazi. Charakteristika tříd, srovnání rozmnožování (Anamnia, Amniota) a stavby těla, významní zástupci. Poznávání druhů.
 12. Endotermní obratlovci
  Ptáci: stavba těla, přizpůsobení letu, rozmnožování, charakteristika významných řádů, zástupci. Savci: charakteristika třídy, rozmnožování, význam placenty, systém savců, významní zástupci.
 13. Původ a vývoj života na Zemi
  Přehled teorií o vzniku života na Zemi. Chemická a biologická evoluce. Vývoj života na Zemi – život a dílo Ch. Darwina. Základní myšlenky Darwinovy evoluční teorie. Evoluce živočichů a rostlin. Fylogeneze člověka – jednotlivé etapy vývoje člověka, proces hominizace a sapientace.
 14. Pohyb v živé přírodě
  Pohyby rostlin, charakteristika jednotlivých typů, příklady. Pojivové tkáně - vazivo, chrupavka, kost. Soustava opěrná – fylogeneze, stavba kostí, vznik a růst kostí, spojení kostí, kostra hlavy, trupu a končetin. Typy svalových tkání. Soustava pohybová – mechanismus svalového stahu, svaly na hlavě, trupu a končetinách.
 15. Tělní tekutiny a jejich pohyb v organismech
  Fyziologie rostlin – vodní režim a minerální výživa. Tělní tekutiny člověka - fylogeneze tělních tekutin, složení a funkce krve, mízy a tkáňového moku. Krevní skupiny, Rh faktor, srážení krve, imunita člověka. Oběhová soustava člověka – fylogeneze, stavba a činnost srdce, cévy. Projevy srdeční činnosti, choroby srdce a cév.
 16. Výměna dýchacích plynů
  Fotosyntéza a dýchání rostlin. Kvašení. Dýchací soustava člověka – fylogeneze, stavba a funkce dýchací soustavy člověka, mechanismus dýchání, vitální kapacita plic. Onemocnění dýchací soustavy člověka.
 17. Příjem a vstřebávání živin
  Příjem a výdej látek buňkou. Heterotrofie, autotrofie, mixotrofie. Trávicí soustava člověka – fylogeneze soustavy v živočišné říši, stavba trávicí soustavy člověka. Trávení a vstřebávání. Látkový a energetický metabolismus člověka - metabolismus a význam cukrů, tuků a bílkovin, enzymy. Vitamíny. Minerální látky. Zásady správné výživy.
 18. Povrch organismů a vylučování látek
  Systém krycích pletiv rostlin. Kůže – stavba a funkce. Termoregulace – mechanismy tvorby a výdeje tepla. Ektotermie a endotermie. Vylučovací soustava člověka - fylogeneze soustavy v živočišné říši, stavba a činnost ledvin, tvorba moči, choroby vylučovací soustavy.
 19. Morfologie rostlin
  Rostlinná pletiva – dělivá, trvalá. Vegetativní orgány rostlin. Kořen, stonek, list. Jejich stavba, metamorfózy, význam pro rostlinu a člověka.
 20. Rozmnožování a dědičnost
  Rodozměna rostlin. Generativní rostlinné orgány – stavba květu, typy květenství, typy plodů. Rozmnožování krytosemenných rostlin - opylení, oplození. Charakteristika a příklady pohlavního a nepohlavního rozmnožování v rostlinné a živočišné říši, význam pro dědičnost. Gonochorismus, hermafroditismus, partenogeneze.
 21. Pohlavní soustava
  Rozmnožovací soustava muže a ženy – stavba, funkce, onemocnění. Gonozómy, chromozomové určení pohlaví. Znaky a choroby vázané na pohlaví. Řešení příkladů.
 22. Růst a vývoj organismů
  Růst a vývoj živočichů – srovnání růstu a vývoje, ontogeneze živočichů, oplození vajíčka, rýhování a vývoj zárodečných listů. Ontogeneze člověka: těhotenství, vývoj prenatální, porod, vývoj postnatální. Růst a vývoj rostlin. Korelace, polarita, regenerace. Symbióza, parazitismus.
 23. Nervová regulace organismů
  Fylogeneze nervové soustavy v živočišné říši. Základní stavební a funkční jednotka nervové soustavy – neuron, reflexní oblouk. Stavba a činnost mozku a míchy. Obvodové nervy. Řízení činnosti kosterního svalstva a vnitřních orgánů, nervy vegetativní a motorické. Podmíněné a nepodmíněné reflexy. Choroby nervové soustavy.
 24. Látková regulace organismů
  Žlázy s vnitřní sekrecí u člověka. Přehled jednotlivých hormonů a jejich funkce. Příklady některých hormonů bezobratlých živočichů a rostlin.
 25. Smyslové orgány
  Smyslové orgány na bázi radioreceptorů – fylogeneze zrakových orgánů, stavba a funkce lidského oka. Smyslové orgány na bázi mechanoreceptorů a chemoreceptorů - vývoj sluchu, stavba lidského ucha. Čidlo statokinetické. Význam čichu a chuti v přírodě.
 26. Ekologie
  Základní ekologické pojmy: biotop, stanoviště, areál výskytu, bio (fyto-, zoo-) cenóza, kosmopolitní organismus, synantropní druh, endemit, relikt, ekologická valence atd. Ekologie rostlin a živočichů – abiotické a biotické podmínky prostředí, přizpůsobování organismů životním podmínkám. Populace, vztahy mezi populacemi.
 27. Ochrana životního prostředí
  Ekosystém, potravní vztahy. Biosféra – koloběhy látek. Znečištění vody, půdy, vzduchu. Ekologické katastrofy a globální problémy lidstva. Ochrana životního prostředí, domácí ekologie.
 28. Molekulární základy dědičnosti
  Struktura a význam nukleových kyselin, genetický kód. Syntéza nukleových kyselin, proteosyntéza, exprese genu. Práce s tabulkou genetického kódu. Genetika prokaryotní a eukaryotní buňky. Stavba chromozomu, počet chromozomů v buňkách, autozomy, gonozomy. Typy buněčného dělení a jeho význam pro dědičnost.
 29. Nové poznatky z genetiky
  Mutační změny genotypu – genetická proměnlivost. Klasifikace mutací, mutagenní faktory. Genetika populací – řešení příkladů. Genové inženýrství. Klonování. Výzkum kmenových buněk. Geneticky modifikované organismy. Význam genetiky.
 30. Genetika mnohobuněčných organismů
  Vztah mezi způsobem rozmnožování a dědičností. Hybridizace, význam J. G. Mendela, dědičnost kvalitativních a kvantitativních znaků. Autozomální a gonozomální dědičnost. Metody výzkumu lidské dědičnosti, dědičnost běžných lidských znaků (barva očí, praváctví a leváctví, krevní skupiny), dědičné choroby a dispozice. Řešení příkladů.

Povolené pomůcky: herbář, seminární práce, obrazový materiál, přírodniny a jejich modely

Mgr. Šárka Hyková
ředitelka školy

Gymnázium Jeseník

adresa
Komenského 281,  790 01 Jeseník
e-mail
telefon
+420 584 411 429
IČ, IZO
IČ 60 045 141, IZO 102 692 173
ID datové schránky
w4ej52x
fax
+420 584 412 072
kde nás najdete
mapy.cz

Vedení školy

 • ředitelka:
 • zástupce ředitelky:
   
 • zástupce ředitelky:
 • výchovný poradce:
 • preventista sociálně patologických jevů:
 • pracovník pověřený BOZP:

Naši sponzoři