Témata profilové části maturitní zkoušky z předmětu Informatika v kalendářním roce 2024

Gymnázium, Jeseník, Komenského 281

Součástí každého tématu je příklad – vytvoření krátkého programu v jazyce Python.

 1. Základy informatiky a teorie informace (bit, byte, číselné soustavy – převody čísel, sčítání a násobení ve dvojkové čís. soustavě, Von Neumannovo schéma). Kódování (ASCII tabulka, UTF-8).
 2. Historie a technické vybavení počítačů. Vznik a vývoj počítačů, generace, hardware, bios, základní části počítače a jejich funkce.
 3. Periferní zařízení počítače, popis hlavních per. zařízení. Tiskárny – rozdělení a princip činnosti, barevný tisk. Paměťová média, kapacity a fyzikální principy uložení dat.
 4. Operační systémy – pojem a funkce OS, vývoj OS, multitasking, multithreding. Přehled známých OS. Aplikační software – dělení podle použití. Programové licence. Správa ochrana a archivace dat, malware (viry, červi,…) a ochrana systému před škodlivými programy.
 5. MS Windows – popis uživatelského prostředí. Souborový systém, soubory, složky, přípony (asociace aplikace), správa souborů. Správa počítače – správa uživatelů, instalace programů, fontů, tiskáren, firewall, aktualizace, konzola a základní příkazy MS DOS.
 6. Počítačové sítě, charakteristika počítačových sítí (LAN, WAN, Peer-to-peer, Client-server), pojmy server, stanice, topologie. Síťová zařízení. Model ISO/OSI, model TCP/IP – popis jednotlivých vrstev. Přehled protokolů (TCP/IP, http, ftp, pop3, imap,...). Historie Internetu.
 7. Internet – www, elektronická komunikace, http protokol, IP adresa (IPv4), DNS – základy fungování. Možnosti připojení k Internetu. Rizika internetu a zásady bezpečného chování na internetu. Phishing, pharming, spam, hoax, kyberšikana. Sociální sítě.
 8. Tvorba www stránek (základy HTML a CSS) – struktura WWW stránky, přehled základních elementů (tagů), atributy elementů, formátování textu, vkládání obrázků a hypertextových odkazů. Využití CSS pro návrh vzhledu stránky. WYSIWYG editor.
 9. Tvorba www stránek – HTML a CSS, tvorba seznamů a tabulek, elementy div a span, formátování pomocí CSS – využití tříd a identifikátorů, jednoduchý layout.
 10. Počítačová grafika – vektorová a rastrová grafika, barevná hloubka, rozlišení, grafické formáty, úprava rastrového obrázku (změna velikosti, ořezání, otočení, změna jasu a kontrastu, transformace, retušování, redukce červených očí) – praktické předvedení v programu Photopea.
 11. Počítačová grafika – barevné modely RGB, CMYK, úprava rastrového obrázku (použití vrstev, barevná úprava, změna rozlišení, prolínání obrázků, rastrová maska, vkládání textu, export do vybraného formátu – praktické předvedení v programu Photopea.
 12. Prezentační programy – praktické použití, pravidla tvorby prezentací, popis prostředí, šablony návrhů, animace, efekty, přechody (morfing), časování.
 13. Algoritmus, program a procesor. Požadavky na správný algoritmus, možnosti zápisu a příklady algoritmů. Programovací jazyky – všeobecný popis, rozdělení (podle způsobu překladu a spouštění, programovacího paradigma). Syntaxe a sémantika programovacího jazyka a odstraňování chyb v programu.
 14. Kritéria efektivnosti algoritmus, časová složitost. Vývojové diagramy. Charakteristika jazyka Python, základní datové typy, konverze datových typů, proměnné a jejich platnost, řetězce a seznamy.
 15. Základní programové konstrukce – přiřazení a sekvence, větvení (logické operátory), cykly (vnořování cyklů). Schématické znázornění pomocí vývojových diagramů. Funkce a procedury. Želví grafika – ukázky programů.
 16. Algoritmus bublinového třídění – princip metody, ukázka, program.
 17. Algoritmus třídění výběrem – princip metody, ukázka, program.
 18. Algoritmus třídění vkládáním – princip metody, ukázka, program.
 19. Rekurzivní algoritmy – pojem rekurze, příklady (faktoriál, členy posloupnosti, příklady na rekurzi v želví grafice).
 20. Textový editor – všeobecný popis, přehled produktů. Rozdělení a typy písma, verzálky a minusky, font, řez písma, stupeň písma, typografická pravidla pro psaní textů, nastavení parametrů při vytváření dokumentu, hromadná korespondence.
 21. Textový editor – zpracování a formátování textu (formát textu a odstavce, tabulátory, tabulky, sloupce, objekty, obrázky, vzorce).
 22. Textový editor – zpracování a formátování textu (styly, generování obsahu, číslování a odrážky, oddíly, záhlaví a zápatí, číslování stránek).
 23. Tabulkový kalkulátor – práce s daty v tabulce (relativní a absolutní adresa, vzorce, funkce, výpočty).
 24. Tabulkový kalkulátor – práce s daty v tabulce (buňky, oblasti, funkce a grafy, formátování grafu).
 25. Tabulkový kalkulátor – databáze v tabulkovém procesoru, řazení dat, filtry, podmíněné formátování. Tisk tabulky (nastavení parametrů pro tisk).

Povolené pomůcky: k dispozici je počítač s OS Windows a potřebným softwarem.

Mgr. Šárka Hynková
ředitelka školy

Gymnázium Jeseník

adresa
Komenského 281,  790 01 Jeseník
e-mail
telefon
+420 584 411 429
IČ, IZO
IČ 60 045 141, IZO 102 692 173
ID datové schránky
w4ej52x
fax
+420 584 412 072
kde nás najdete
mapy.cz

Vedení školy

 • ředitelka:
 • zástupce ředitelky:
   
 • zástupce ředitelky:
 • výchovný poradce:
 • preventista sociálně patologických jevů:
 • pracovník pověřený BOZP:

Naši sponzoři