Témata profilové části maturitní zkoušky z předmětu Chemie v kalendářním roce 2024

Gymnázium, Jeseník, Komenského 281

 1. Vodík, voda, hydridy
  výskyt, vlastnosti, příprava, výroba, užití, tvrdost vody
 2. Užití organické chemie v praxi
  makromolekulární látky, vznik, zástupci, užití
 3. Karboxylové kyseliny
  klasifikace, typické reakce, vlastnosti, užití
 4. Heterocyklické sloučeniny a alkaloidy
  klasifikace, typické chemické reakce
 5. Halové prvky; halogenace v organické chemii
  výskyt, vlastnosti, příprava, výroba, užití, příklady halogenace
 6. Síra; sulfonace v organické chemii
  výskyt, vlastnosti, výroba síry, výroba a vlastnosti kyseliny sírové; příklady sulfonace
 7. Prvky V.A skupiny; dusíkaté deriváty v organické chemii
  výskyt, vlastnosti, příprava, výroba, užití dusíku, fosforu, výroba amoniaku a kyseliny dusičné, hnojiva; dusíkaté deriváty- aminy a nitrosloučeniny
 8. Kyslíkaté deriváty – alkoholy a fenoly
  klasifikace, reakce, vlastnosti, užití
 9. Monosacharidy
  klasifikace, typické reakce, vlastnosti, výskyt
 10. Disacharidy a polysacharidy
  zástupci, vlastnosti, typ vazby, metabolismus sacharidů
 11. Bílkoviny a nukleové kyseliny
  složení bílkovin, peptidová vazba, klasifikace a funkce bílkovin, složení nukleových kyselin, druhy, proteosyntéza
 12. Přechodné prvky IV.–VII. skupiny
  elektronová konfigurace, výskyt, vlastnosti, výroba, užití, komplexní sloučeniny
 13. Uhlovodíky – alkany a cykloalkany
  vlastnosti, reakce a užití, izomerie
 14. Stavba atomu
  jádro, radioaktivita, obal, modely, orbitaly, pravidla výstavby
 15. Chemická vazba
  vznik, typy vazeb, hybridizace, tvary molekul a vazebné úhly, vodíkové můstky, disulfidické můstky
 16. Prvky IV.A skupiny
  výskyt, vlastnosti, výroba, užití uhlíku, křemíku, výroba skla
 17. Kovy I.A–II.A skupiny
  výskyt, vlastnosti, výroba, užití, výroba sody, hydroxidu sodného, hašeného vápna, krasové jevy
 18. Základní pojmy v chemii
  definice chemie, rozdělení, prvek, molekula, sloučenina, nuklid, izotop, hmotnosti atomů, roztoky, koncentrace, směšovací rovnice, chemické veličiny, výpočty
 19. Chemická kinetika
  rovnováha, katalýza, enzymy
 20. Chemické reakce
  dělení podle jednotlivých hledisek (podle přenášených částic, tepelných změn, skupenství, mechanismu průběhu apod.), teorie kyselin a zásad, pH, chemické reakce v organické chemii
 21. Základy biochemie
  vitamíny, hormony, izoprenoidy
 22. Lipidy
  složení, reakce, metabolismus
 23. Deriváty karboxylových kyselin
  substituční, funkční deriváty, aminokyseliny, hydroxykyseliny, optická izomerie
 24. Surovinové zdroje organické chemie
  uhlí, ropa, zemní plyn, areny
 25. Výroba železa a oceli
  výskyt, vlastnosti, výroba, užití železa, popis vysoké pece, reakce
 26. Kyslík, oxidy, peroxid vodíku
  výskyt, vlastnosti, příprava, výroba, užití, redoxní vlastnosti peroxidu vodíku
 27. Užití organické chemie v praxi
  barviva, léčiva, pesticidy
 28. Kyslíkaté deriváty – ethery, karbonylové sloučeniny
  názvosloví, zástupci, jejich vlastnosti, užití
 29. Prvky I.B a II.B skupiny
  elektronová konfigurace, oxidační čísla, výskyt, vlastnosti, užití
 30. Uhlovodíky – alkeny, alkadieny, alkyny
  typické reakce, zástupci, vlastnosti, užití

Součástí maturitních témat jsou úkoly (jednoduché výpočty, rovnice, názvosloví).

Povolené pomůcky: periodická soustava prvků, MFCh tabulky, kalkulátor

Mgr. Šárka Hynková
ředitelka školy

Gymnázium Jeseník

adresa
Komenského 281,  790 01 Jeseník
e-mail
telefon
+420 584 411 429
IČ, IZO
IČ 60 045 141, IZO 102 692 173
ID datové schránky
w4ej52x
fax
+420 584 412 072
kde nás najdete
mapy.cz

Vedení školy

 • ředitelka:
 • zástupce ředitelky:
   
 • zástupce ředitelky:
 • výchovný poradce:
 • preventista sociálně patologických jevů:
 • pracovník pověřený BOZP:

Naši sponzoři