Témata profilové části maturitní zkoušky z předmětu Fyzika v kalendářním roce 2024

Gymnázium, Jeseník, Komenského 281

 1. Základy kinematiky hmotného bodu
  Pojem trajektorie, soustava souřadnic, druhy pohybů podle vektoru rychlosti, zrychlení, rychlost (průměrná, okamžitá), rovnoměrný, zrychlený pohyb, volný pád, pohyb po kružnici a pojmy s tím související, dostředivé zrychlení
 2. Dynamika hmotného bodu
  Model hmotného bodu, pojem síla, Newtonovy zákony, hybnost, zákon zachování hybnosti, tření, setrvačné síly, Galileův princip setrvačnosti, inerciální a neinerciální vztažné systémy, setrvačnost
 3. Práce, energie, výkon v mechanice
  Pojem práce, kinetická energie, vztah práce a energie, polohová energie, zákon zachování mechanické energie
 4. Gravitační pole
  Newtonův všeobecný gravitační zákon, intenzita gravitačního pole a její fyzikální význam, nehomogenní a homogenní pole, tíhové pole Země a pohyb těles v něm, pohyb těles v centrálním poli (Keplerovy zákony)
 5. Mechanika tuhého tělesa
  Model tuhého tělesa, moment síly, momentová věta, skládání sil, rozklad sil, těžiště tělesa, stabilita tělesa.
 6. Mechanika kapalin a plynů
  Pojem ideální kapalina, tlak v kapalinách a plynech, Torricelliho pokus, Archimedův zákon, proudění kapalin, rovnice kontinuity, proudění reálné kapaliny, obtékání těles, základy fyziky letu
 7. Vnitřní energie, práce, teplo
  Vnitřní struktura látek, důkazy částicové povahy látek, rovnovážný stav soustavy, vnitřní energie soustavy, teplota, teplo, první termodynamický zákon
 8. Struktura a vlastnosti plynů
  Struktura plynného skupenství látek, rychlosti částic v plynu, děje tlak plynu, děje v plynech (izotermický, izochorický, izobarický, adiabatický, polytropický), práce plynu, kruhový děj, druhý termodynamický zákon
 9. Struktura a vlastnosti pevných látek a kapalin
  Charakteristika pevných látek, krystalické a amorfní látky, poruchy krystalové mříže, deformace tělesa, Hookův zákon, teplotní roztažnost. Charakteristika kapalin, povrchová vrstva, energie, smáčivost, teplotní roztažnost
 10. Skupenské změny
  Tání, tuhnutí, vypařování, var, kondenzace, sublimace, desublimace, sytá, přehřátá pára, vodní pára v atmosféře
 11. Kinematika a dynamika kmitavého pohybu
  Mechanický oscilátor, perioda, frekvence, okamžitá výchylka, rychlost, zrychlení pohybu, vlastní frekvence oscilátoru, energie oscilátoru, vlastní a nucené kmitání, rezonance
 12. Mechanické vlnění
  Mechanické vlnění, rovnice postupné vlny, skládání vlnění, stojaté vlnění, Huygensův princip, zákon odrazu, lomu, ohyb a stín vlnění, základní pojmy akustiky
 13. Elektrostatické pole
  Elektrický náboj, elektrická síly, Coulombův zákon, intenzita elektrického pole, práce a energie pole, potenciál, napětí, kapacita vodiče kondenzátor
 14. Elektrický proud v kovech
  Proud jako děj a veličina, zdroje proudu, Ohmův zákon, odpor, celkový obvod, spojování rezistorů, elektrická práce, výkon
 15. Elektrický proud v polovodičích
  Pojem polovodiče, termistor, fotorezistor, vlastní a příměsový polovodič, polovodičová dioda
 16. Elektrický proud v kapalinách, plynech a vakuu
  Elektrolyt, disociace, elektrolýza, Faradayovy zákony, užití elektrolýzy, samostatný a nesamostatný výboj, výboje v plynech, užití, proud ve vakuu, obrazovka
 17. Stacionární magnetické pole
  Magnetické pole permanentního magnetu a vodiče s proudem, magnetická síla, indukce magnetického pole, vzájemné silové působení magnetických polí, nabitá částice v magnetickém poli, magnetické vlastnosti látek, užití magnetických materiálů v praxi
 18. Nestacionární magnetické pole
  Jev elektromagnetické indukce, magnetický indukční tok, Faradayův zákon elektromagnetické indukce, Lenzův zákon, indukovaný proud, vlastní indukce, indukčnost
 19. Střídavý proud
  Obvod střídavého proudu s rezistorem, rovnice střídavého proudu a napětí, časový diagram, efektivní hodnoty napětí a proudu, výkon střídavého proudu
 20. Střídavý proud v energetice
  Generátory střídavého proudu, transformátor, elektromotor, usměrňování střídavého proudu, přenosová soustava elektrické energie
 21. Vlnová optika
  Rychlost světla, index lomu, šíření světla v různých optických prostředích, odraz a lom světla, rozklad světla, spektrum, světlo jako elektromagnetické vlnění, interference světla, ohybové jevy
 22. Optické zobrazování odrazem
  Optická soustava, druhy a vlastnosti zrcadel, zobrazování zrcadly, zobrazovací rovnice, zvětšení, vady zrcadel a jejich odstranění
 23. Optické zobrazování lomem
  Druhy čoček, princip zobrazování čočkami, zobrazovací rovnice, zvětšení, vady čoček a jejich odstranění, oko jako optická soustava, optické přístroje
 24. Základní pojmy kvantové fyziky
  Fotoelektrický jev (vnější, vnitřní), pojem kvantum energie, Einsteinova rovnice fotoelektrického jevu, Comptonův jev, elektron jako vlna, korpuskulárně vlnový dualismus, foton jako částice mikrosvěta, kvantování energie
 25. Elektronový obal atomu
  Jádro a obal atomu, modely atomu, kvantování energií elektronů v obalu, emise, absorpce, čárová spektra atomů, principy výstavby elektronového obalu, orbitaly jako místa s největší pravděpodobností výskytu elektronů, laser
 26. Fyzika atomového jádra
  Struktura atomového jádra, jaderné síly, hmotnostní schodek, stabilita jádra, radioaktivita (α, β, γ, přirozená, umělá), rozpadový zákon, jaderné reakce, štěpení, syntéza, jaderný reaktor, elektrárna, užití radioizotopů, ochrana před zářením

Povolené pomůcky: neprogramovatelná kalkulačka bez grafického displeje, MFCH tabulky

Mgr. Šárka Hynková
ředitelka školy

Gymnázium Jeseník

adresa
Komenského 281,  790 01 Jeseník
e-mail
telefon
+420 584 411 429
IČ, IZO
IČ 60 045 141, IZO 102 692 173
ID datové schránky
w4ej52x
fax
+420 584 412 072
kde nás najdete
mapy.cz

Vedení školy

 • ředitelka:
 • zástupce ředitelky:
   
 • zástupce ředitelky:
 • výchovný poradce:
 • preventista sociálně patologických jevů:
 • pracovník pověřený BOZP:

Naši sponzoři