Témata profilové části maturitní zkoušky z předmětu Zeměpis v kalendářním roce 2024

Gymnázium, Jeseník, Komenského 281

 1. Země jako vesmírné těleso
  vznik vesmíru, tvar, velikost a složení zemského tělesa, vlastnosti Země a vlastnosti ostatních vesmírných těles, objasnit principy pohybu vesmírných těles
 2. Pohyby Země
  popsat pohyby Země a jejich důsledky, vysvětlit pojmy ekliptika, zemská osa, kalendář, pásmový čas, datová hranice, popsat vliv Měsíce a Slunce na Zemi, vyjádřit princip fungování sluneční soustavy a význam Slunce pro život na Zemi
 3. Kartografie
  vysvětlit základní pojmy: glóbus a mapa, obsah a měřítko mapy, legenda mapy, zeměpisná síť, zeměpisné souřadnice, typy kartografických zobrazení, druhy map a druhy značek, historický vývoj mapování, historické mapy našeho území
 4. Litosféra
  stavba a složení Země, zemská kůra a její členění, litosférické desky a jejich pohyby, vysvětlit pojmy: štít, platforma, vznik a vývoj pevniny a oceánů
 5. Endogenní a exogenní pochody
  zemětřesení, epicentrum, hypocentrum, Richterova stupnice, magnitudo, ohnivý prstenec, zemětřesení v ČR, vulkanismus, stavba vulkánu, typy sopek, magma, láva, sopky ve světě a u nás, horotvorná činnost, princip vzniku vrásových a kerných pohoří, vývoj horotvorné činnosti na Zemi od jejího vzniku, exogenní pochody, zvětrávání (fyzikální a chemické), svahové pochody, větrná, říční, kryogenní a antropogenní činnost, georeliéf, geomorfologie, dělení georeliéfu podle nadmořské výšky a relativní výškové členitosti
 6. Atmosféra
  složení atmosféry, její vrstvy, procesy v ní probíhající, pojmy: podnebí a počasí, podnebné pásy, meteorologie, klimatologie, skleníkový efekt a problém s ozónovou dírou, všeobecná cirkulace atmosféry
 7. Hydrosféra
  rozložení vody na Zemi, malý a velký oběh vody, voda v oceánech – vlastnosti, pohyby mořské vody, voda na pevnině – povrchová voda (vodní toky – povodí, úmoří, rozvodí), jezera a jejich dělení, podpovrchová voda, sníh a led (typy ledovců, kryosféra)
 8. Podnebné a vegetační pásy
  zonálnost, azonálnost, vertikální a horizontální členitost, jednotlivé podnebné a vegetační pásy (flóra i fauna), problémy v jednotlivých pásech
 9. Obyvatelstvo a sídla
  rozmístění obyvatelstva a faktory, které ho ovlivňují, změna počtu obyvatel – přirozená, mechanická, věkové složení obyvatelstva, pojmy: národ, národnost, lidské rasy, jazyková struktura, světová náboženství, sídla
 10. Nejvýznamnější hospodářské, politické, vojenské a humanitární organizace
  OSN, EU, NATO, OPEC, ASEAN, UNICEF, UNESCO, Červený kříž, Evropská integrace, vznik a vývoj EU, členské země
 11. Světové zemědělství, rybolov a lesní hospodářství
  základní dělení – intenzívní a extenzívní, rostlinná výroba a její dělení, živočišná výroba, druhy zemědělské produkce, světové obilnice
 12. Těžební průmysl, energetika a zpracovatelský průmysl
  nerostné bohatství, dělení surovin – paliva, rudy, stavební materiály, ostatní, druhy energetiky a zpracovatelský průmysl, dělení, charakteristika vybraného druhu průmyslu
 13. Světová doprava
  vodní doprava – námořní, říční, vzdušná doprava, pozemní doprava – silniční, železniční, potrubní, světové dopravní uzly
 14. Afrika
  přírodní poměry – pobřežní členitost, povrch, vodstvo, obyvatelstvo – růst populace, rasa, nemoci, nejlidnatější oblasti, hospodářství – nejprůmyslovější oblasti kontinentu (severní Afrika, JAR), problémy černého kontinentu
 15. Severní Amerika
  přírodní poměry – vymezení oblasti, pobřežní členitost, povrch, vodstvo, objevování kontinentu, utváření státních celků v oblasti, hospodářství USA, Kanada
 16. Jižní Amerika
  přírodní poměry – vymezení oblasti, povrch, vodstvo, vliv koloniálních velmocí na danou oblast – důsledky, socioekonomická charakteristika subkontinentu, rozpracovat Brazílii a Argentinu
 17. Austrálie a Oceánie
  vymezení oblasti, dělení Oceánie přírodní poměry – povrch, vodstvo, podnebí a rostlinstvo a živočišstvo, obyvatelstvo, objevování oblasti, hospodářství Austrálie a Oceánie
 18. Jižní a jihovýchodní Asie
  přírodní poměry – pobřežní členitost, povrch, vodstvo, monzuny, obyvatelstvo – jazyk, vyznání, růst populace, hospodářství – Indie, malých draků, zlatý trojúhelník, národnostní problémy v dané oblasti
 19. Jihozápadní Asie
  přírodní poměry – pobřežní členitost, povrch, vodstvo, obyvatelstvo – jazyk, vyznání, hospodářství – Turecko, Blízký východ, oblast Perského zálivu, Arabský poloostrov, národnostní problémy v dané oblasti
 20. Čína a Japonsko
  vymezení uvedených zemí, přírodní poměry – pobřežní členitost, povrch, vodstvo, obyvatelstvo – růst populace – vývojové tendence, jazyk, vyznání, lidská práva v Číně, hospodářství Japonska, hospodářství Číny
 21. Země střední a východní Evropy
  přírodní poměry – povrch, vodstvo, socioekonomická charakteristika zemí, integrace zemí této oblasti, národnostní problémy, politické postavení ve světě
 22. Země severní Evropy
  vymezení oblasti, přírodní poměry – pobřežní členitost, povrch, vodstvo, společné znaky zemí této oblasti, socioekonomická charakteristika vybrané země z této oblasti
 23. Země jižní Evropy
  vymezení oblasti, přírodní poměry – poloostrovy, které patří do této oblasti, povrch, vodstvo, zajímavosti, společné znaky těchto zemí, socioekonomická charakteristika vybrané země z této oblasti
 24. Země západní Evropy
  vymezení oblasti, přírodní poměry – pobřežní členitost, povrch, vodstvo, společné znaky těchto zemí, socioekonomická charakteristika vybrané země z této oblasti
 25. Základní charakteristika České republiky, charakteristika vybraného kraje
  poloha, rozloha, počet obyvatel, státní zřízení, forma vlády, státní moc, administrativní členění, vývoj českého hospodářství (např. kupónová privatizace), doprava v ČR, stupně ochrany přírody

Povolené pomůcky: školní atlas světa, školní atlas České republiky, topografická mapa okresu Jeseník, buzola, globus

Mgr. Šárka Hynková
ředitelka školy

Gymnázium Jeseník

adresa
Komenského 281,  790 01 Jeseník
e-mail
telefon
+420 584 411 429
IČ, IZO
IČ 60 045 141, IZO 102 692 173
ID datové schránky
w4ej52x
fax
+420 584 412 072
kde nás najdete
mapy.cz

Vedení školy

 • ředitelka:
 • zástupce ředitelky:
   
 • zástupce ředitelky:
 • výchovný poradce:
 • preventista sociálně patologických jevů:
 • pracovník pověřený BOZP:

Naši sponzoři