Témata profilové části maturitní zkoušky z předmětu Teorie sportovní přípravy v kalendářním roce 2024

Gymnázium, Jeseník, Komenského 281

 1. Tělesná cvičení u starověkých civilizací a ve středověku
  Pravěk – stručný vývoj lidstva, vývoj a forma pohybových aktivit, fyzické aktivity v jednotlivých etapách.
  Starověk – otrokářské systémy. Antické Řecko (Sparta, Atény). Římská říše (legie, gladiátoři)
  Středověk a feudalismus – rytířská výchova, tělesná cvičení vesnického lidu a měšťanstva.
  Humanismus a osvícenství – J. A. Komenský. J. Lock, J. J. Rousseau, J. J. Pestalozzi, J. Ch. GutsMuths.
 2. Národní tělovýchovné systémy 19. století v Evropě
  Německý turnérský systém, systém švédské gymnastiky, francouzský směr přirozené tělesné výchovy, počátky moderního sportu v Anglii.
  Vznik a vývoj Sokolského hnutí, vznik dělnických tělocvičných jednot, vznik Skautingu – ve světě a u nás, vznik katolické tělovýchovné organizace Orel.
 3. Vznik a vývoj olympijského hnutí
  Starověké olympijské hry – obsah a průběh her, historický význam.
  Novodobé olympijské hry – obnovení, hlavní představitelé, program her, významné hry.
 4. Základy pedagogiky sportu
  Vzdělávání a výchova, znaky sportu, pedagogika sportu, funkce pohybových aktivit, negativní vlivy sportu.
  Znaky a faktory vývoje člověka, členění lidského věku.
 5. Edukační procesy ve sportu
  Organizační formy, pohybová dovednost, dělení pohybových dovedností, pohybový návyk.
  Základy motorického učení – druhy, fáze, reminiscence.
 6. Výchovné působení a úloha trenéra ve sportu
  Hodnoty člověka a jejich uspokojování, morálka a etika ve sportu, výchovné úkoly ve sportu, poklesky sportovců – jejich příčiny a řešení, výchovné metody.
  Trenérské předpoklady, typologie, sociální role trenéra, diagnostická činnost trenéra – chyby.
 7. Základy psychologie sportu
  Historický vývoj, psychologická charakteristika sportu, prožívání, formování, zařazení do sociální skupiny, psychosportografie – typologie sportů.
  Osobnost ve sportu – temperament, schopnosti, emoce, motivace.
  Charakteristika sportovní skupiny, sociální role.
 8. Energetický metabolismus kosterního svalu
  Struktura kosterního svalu, vlastnosti, energetické systémy, superkompenzace.
 9. Funkční změny při pohybové činnosti, příprava organismu
  Rozcvičení, předstartovní stavy, mrtvý bod, druhý dech, zapracování, rovnovážný stav.
  Prokrvení svalstva, hematokrit, minutový objem srdeční, krevní tlak, dýchací funkce, spotřeba kyslíku, ANP, termoregulace.
 10. Fyziologické reakce organismu po fyzické zátěži
  Zatížení – intenzita, objem, únava – dělení, příčiny, aerobní, anaerobní. Zotavení – definice, dělení. Reakce a adaptace na zatížení, adaptační změny.
 11. Výživa
  Energetická bilance, příjem a výdej energie. Základní živiny – dělení, zdroje, rizika.
  Rozložení příjmu potravy, výživová pyramida, nadváha, poruchy příjmu potravy, složení těla, pitný režim.
 12. Fyziologická reakce organismu na vlivy zevního prostředí
  Práce v teple, chladu, ve sníženém atmosférickém tlaku, aklimatizace, zvýšený hydrostatický tlak, zvýšená vlhkost, povětrnostní vlivy.
 13. Základy sportovního tréninku
  Sportovní trénink – cíl, úkol, znaky, struktura. Sportovní výkon a výkonnost, vrozené dispozice, vnitřní a vnější faktory sportovního výkonu.
 14. Složky sportovního tréninku – technická, taktická a psychologická příprava
  Kondiční příprava – pohybové schopnosti, metody rozvoje.
  Technická příprava – definice, kritéria, metody rozvoje.
  Taktická příprava – strategie, taktika, konfliktní situace, zásady nácviku.
  Psychologická příprava – dlouhodobá a krátkodobá příprava.
 15. Etapizace a členění sportovního tréninku
  Sportovní trénink – dlouhodobá koncepce, etapy a jejich charakteristika, cykly – dělení a charakteristika jednotlivých období.
 16. Zvláštnosti sportovního tréninku dětí
  Věkové zvláštnosti, senzitivní období, zaměření přípravy, organizace tréninku. Složky sportovního tréninku dětí a jejich rozvoj.
  Výběr talentů – organizace a metodika.
 17. Opěrná a pohybová soustava člověka
  Opěrná soustava člověka – kosti, klouby, spojení.
  Pohybová soustava člověka – funkce, princip svalové kontrakce, fázické a posturální svalstvo, svalová dysbalance, horní a dolní zkřížený syndrom.
 18. Doping
  Stručná historie dopingu, definice dopingu, antidopingová pravidla, aspekty boje proti dopingu. Látky zakázané – stále, pouze při soutěži, v určitých sportech. Zakázané metody. Dopingová kontrola.
 19. Základy sportovní regenerace a rehabilitace
  Definice pojmů – regenerace, rehabilitace, léčebná rehabilitace, fyzioterapie. Regenerační postupy a procedury – masáže, sauna, vodní procedury, kryokomory. Regenerační a kompenzační cvičení. Regenerace a výživa. Zotavné fáze, odpočinek.
 20. Základy první pomoci, úrazy ve sportu
  Bezvědomí, resuscitace, stabilizovaná poloha, vnější a vnitřní krvácení, šok, vdechnutí cizího tělesa, poškození chladem, tepelná poranění, otravy, neúrazové stavy, poranění pohybového aparátu, poranění páteře.
 21. Diagnostika sportovního procesu
  Trénovanost, kondiční diagnostika, diagnostika pohybového aparátu, laboratorní a terénní testování, motorické testy, diagnostika – techniky, taktiky, psychiky.

Mgr. Šárka Hynková
ředitelka školy

Gymnázium Jeseník

adresa
Komenského 281,  790 01 Jeseník
e-mail
telefon
+420 584 411 429
IČ, IZO
IČ 60 045 141, IZO 102 692 173
ID datové schránky
w4ej52x
fax
+420 584 412 072
kde nás najdete
mapy.cz

Vedení školy

 • ředitelka:
 • zástupce ředitelky:
   
 • zástupce ředitelky:
 • výchovný poradce:
 • preventista sociálně patologických jevů:
 • pracovník pověřený BOZP:

Naši sponzoři