Témata profilové části maturitní zkoušky z předmětu Deskriptivní geometrie v kalendářním roce 2024

Gymnázium, Jeseník, Komenského 281

  KÓTOVANÉ PROMÍTÁNÍ
 1. Zobrazení bodu, přímky, úsečky, dvojice přímek (souřadnice bodů, stopník přímky, odchylka přímky od průmětny, skutečná délka úsečky, vzájemná poloha dvou přímek). Zobrazení roviny, otáčení roviny (stopa roviny, odchylka roviny od průmětny, konstrukce útvaru ležícího v zadané rovině). Vzájemná poloha dvou rovin (průsečnice rovin, průnik útvarů)

 2. MONGEOVO PROMÍTÁNÍ
 3. Zobrazení bodu, přímky, úsečky, dvojice přímek (souřadnice bodů, stopníky přímky, odchylky přímky od průměten, skutečná délka úsečky, vzájemná poloha dvou přímek, zobrazení rovnoběžek, různoběžek a mimoběžek). Zobrazení roviny, otáčení roviny (stopa roviny, odchylka roviny od průměten, konstrukce útvaru ležícího v zadané rovině)
 4. Vzájemná poloha dvou rovin (průsečnice rovin, průnik rovinných útvarů pomocí hlavních přímek). Vzájemná poloha přímky a roviny (průsečík přímky s rovinou, průnik rovinných útvarů)
 5. Kolmost přímek a rovin (přímka kolmá k rovině, rovina kolmá k přímce, vzdálenost bodu od roviny, kolmý průmět útvaru do roviny)
 6. Třetí průmětna
 7. Zobrazení hranolu s podstavou v obecné rovině
 8. Řez hranolu obecnou rovinou
 9. Síť seříznuté části hranolu (řez promítací rovinou)
 10. Průsečík přímky s hranolem
 11. Zobrazení jehlanu s podstavou v obecné rovině
 12. Řez jehlanu obecnou rovinou
 13. Síť seříznuté části jehlanu (řez promítací rovinou)
 14. Průsečík přímky s jehlanem
 15. Zobrazení kužele s podstavou v obecné rovině
 16. Eliptický řez kužele (kuželové plochy)
 17. Hyperbolický řez kužele (kuželové plochy)
 18. Parabolický řez kužele (kuželové plochy)
 19. Zobrazení válce s podstavou v obecné rovině
 20. Řez rotačního válce (válcové plochy) rovinou rovnoběžnou s průmětnou
 21. Řez rotačního válce (válcové plochy) obecnou rovinou
 22. Zobrazení koule (kulové plochy)
 23. Řez koule (kulové plochy)

 24. KUŽELOSEČKY
 25. Konstrukce kuželoseček (elipsa, parabola, hyperbola)
 26. Tečna kuželosečky z vnějšího bodu

 27. PRAVOÚHLÁ AXONOMETRIE
 28. Zobrazení hranolu a jehlanu v pravoúhlé axonometrii
 29. Zobrazení válce a kužele v pravoúhlé axonometrii
 30. Řez hranolu a jehlanu v pravoúhlé axonometrii
 31. Řezy rotačních těles v pravoúhlé axonometrii

Povolené pomůcky: rýsovací pomůcky, modely těles

Mgr. Šárka Hynková
ředitelka školy

Gymnázium Jeseník

adresa
Komenského 281,  790 01 Jeseník
e-mail
telefon
+420 584 411 429
IČ, IZO
IČ 60 045 141, IZO 102 692 173
ID datové schránky
w4ej52x
fax
+420 584 412 072
kde nás najdete
mapy.cz

Vedení školy

 • ředitelka:
 • zástupce ředitelky:
   
 • zástupce ředitelky:
 • výchovný poradce:
 • preventista sociálně patologických jevů:
 • pracovník pověřený BOZP:

Naši sponzoři