Témata profilové části maturitní zkoušky z předmětu Dějepis v kalendářním roce 2024

Gymnázium, Jeseník, Komenského 281

 1. Staroorientální státy a antické civilizace
  Egypt, Mezopotámie, další starověké oblasti, starověké Řecko a Řím. Periodizace, charakteristika jednotlivých vývojových období, nejdůležitější momenty vývoje politických dějin. Doba železná a římská na našem území.
 2. Stěhování národů a první barbarské státy, Byzanc a státy v jihovýchodní, východní Evropě
  Franská říše, její hospodářský, politický a kulturní vývoj. Kyjevská Rus a státy na Balkáně. Vývoj na našem území, Sámova říše. Velká Morava – politický, hospodářský a kulturní vývoj.
 3. Vznik českého státu a jeho vývoj do poloviny 11. století, další evropské státy
  Český stát, vznik svaté říše římské a její vývoj, poměr českého státu k Říši. Vznik dalších významných západoevropských a středoevropských států.
 4. Vznik a charakteristika islámu, Arabové, Turci a Mongolové
  Vznik islámu, rozvoj arabské říše, reconquista. Turci a období křížových výprav, úpadek a zánik Byzance. Mongolská expanze a vznik Moskevské Rusi.
 5. Formování Anglie a Francie a soupeření mezi nimi, stoletá válka
  Anglie a Francie od svého vzniku do stoleté války, politický vývoj a vzájemné vztahy. Stoletá válka, její periodizace, hlavní mezníky a tendence vývoje v obou zemích po jejím skončení.
 6. Období posledních Přemyslovců ve 13. století, rozvoj měst a kolonizace
  Upevnění státu za posledních Přemyslovců ve 13. století. Evropské tendence ve vrcholném středověku, agrární revoluce, kolonizace a vznik měst a městská civilizace.
 7. Vláda Jana Lucemburského a Karla IV. Lucemburského v českém státě
  Vývoj českého státu a svaté říše římské a lucemburská politika v Evropě.
 8. Krize českého státu za vlády Václava IV. Lucemburského, husitství
  Poměry v církvi a jejich kritika. Období husitských válek, hlavní proudy české reformace, významné bitvy, hodnocení období v české historiografii.
 9. Český stát na cestě ke stavovské monarchii za Jiřího z Poděbrad a Jagellonců
  Vláda Jiřího z Poděbrad. Jagellonci na českém trůně, konflikt šlechty a měst, náboženská otázka, turecké ohrožení Evropy
 10. Evropské reformace a renesance
  Náboženské války v 16. století, středověké hereze. Reformace v Německu, Švýcarsku a Anglii. Ohlas v českých zemích.
 11. Konec reconquisty a vznik Portugalska a Španělska, velké zámořské objevy
  Dějiny na Pyrenejském poloostrově, neznámé zámořské země a jejich civilizace, vznik evropských koloniálních říší. Španělská politika a povstání v Nizozemí.
 12. Habsburská politika v Evropě, vznik habsburské monarchie a její vývoj
  Vývoj a rozdělení dynastie. Vývoj podunajského soustátí do počátku 17. století, I. český stavovský odboj.
 13. Třicetiletá válka jako náboženský a politický konflikt v Evropě
  II. český stavovský odboj a jeho důsledky, další etapy válečného dění. Mírové podmínky.
 14. Vývoj alžbětinské Anglie a rozvoj země, vláda Stuartovců a anglická revoluce
  Vláda Tudorovců a alžbětinská Anglie, nástup Stuartovců a revoluce, dotvoření konstitucionalismu za tzv. „slavné revoluce.“
 15. Cesta Francie k absolutistické monarchii, vláda Ludvíka XIV.; osvícenství jako nový myšlenkový směr, osvícenský absolutismus
  Cesta Francie k absolutistické monarchii. Vláda Ludvíka XIV. Osvícenství jako nový myšlenkový směr, hlavní představitelé, osvícenský absolutismus (Prusko, Rusko, Rakousko), Karel VI., období tereziánských a josefínských reforem.
 16. Válka za nezávislost a vznik USA, americký politický systém, významní představitelé americké politiky
  Vytvoření Spojených států amerických. Trendy amerického vývoje v 19. století, občanská válka. Cesta USA do popředí světové ekonomiky.
 17. Velká francouzská revoluce
  Příčiny, periodizace a charakteristika jednotlivých fází, politické poměry, významné osobnosti.
 18. Francie za vlády Napoleona, napoleonské války, vídeňský kongres
  Napoleonská Francie a Evropa, vývoj Rakouska během válek s Francií, růst nacionalismu v Evropě, české národní obrození.
 19. Revoluce 1848–1849 v Evropě
  Evropa po vídeňském kongresu, nacionalismus a revoluční hnutí, revoluce 1830 a 1848, vývoj v roce 1848 v Rakousku a českých zemích.
 20. Evropské mocnosti od poloviny do konce 19. století
  Jejich domácí a zahraniční politika, budování koloniálních říší, válečné konflikty. Vznik mocensko-politických bloků. Průmyslová revoluce.
 21. Česká politika a habsburská monarchie od roku 1848 do konce 19. století
  Přehled politického a hospodářského vývoje, vznik a vývoj české politiky v Rakousku, formování českých politických stran.
 22. První světová válka a vznik ČSR
  Hlavní bojiště, vývoj situace na frontách, vývoj v Rusku a ruské revoluce. Česká politika od počátku 20. století, domácí a zahraniční odboj v letech války, český aktivismus. Utváření podoby samostatného československého státu.
 23. Československá republika 1918–1939
  Politický, hospodářský a kulturní vývoj první republiky, charakter jejího politického systému. Československá otázka v roce 1938, Mnichov, druhá republika.
 24. Mezinárodní vývoj 1918–1939
  Mezinárodní vývoj 1918–1939. Pařížská konference a její výsledky, podoba versailleského systému. Mezinárodní vztahy, komunismus, fašismus a nacismus. Narůstání mezinárodního napětí a první válečné konflikty ve 30. letech.
 25. Zánik Československa a první fáze druhé světové války
  Vznik protektorátu a jeho vývoj do roku 1942, náš domácí a zahraniční odboj. Druhá světová válka, charakteristika konfliktu a jeho průběh v letech 1939–1942.
 26. Druhá světová válka v letech 1943–1945
  Druhá světová válka v letech 1943–1945. Vývoj v protektorátu, činnost odboje a čs. diplomacie v Londýně. Konec války a její důsledky.
 27. Studená válka a mezinárodní výboj po roce 1945 do začátku 60. let 20. století
  Výsledky války a poválečné rozdělení světa. Počátek studené války. Dekolonizace, válka v Koreji, vývoj v jednotlivých oblastech světa a jeho hlavní mezníky.
 28. Nástup komunismu v Československu a vývoj do konce 50. let 20. století
  ČSR 1945–1948. Nástup komunismu v ČSR, období perzekuce v 50. letech, politické procesy a budování socialismu.
 29. Vývoj ve světě od 60. do konce 80. let 20. století
  Světové konflikty – karibská krize, berlínská krize, válka ve Vietnamu atd. Proměny velmocí a mezinárodních vztahů, vztahy mezi Východem a Západem. Krize komunistického bloku a jeho rozpad. Problémy třetího světa.
 30. Vývoj v Československu od 60. let do roku 1992
  Pokus o reformy v ČSSR, rok 1968. Politika normalizace v ČSSR v 70. a 80. letech. Převrat v roce 1989, zformování demokratického systému a rozpad Československa.

Povolené pomůcky: dějepisné atlasy českých a světových dějin

Mgr. Šárka Hynková
ředitelka školy

Gymnázium Jeseník

adresa
Komenského 281,  790 01 Jeseník
e-mail
telefon
+420 584 411 429
IČ, IZO
IČ 60 045 141, IZO 102 692 173
ID datové schránky
w4ej52x
fax
+420 584 412 072
kde nás najdete
mapy.cz

Vedení školy

 • ředitelka:
 • zástupce ředitelky:
   
 • zástupce ředitelky:
 • výchovný poradce:
 • preventista sociálně patologických jevů:
 • pracovník pověřený BOZP:

Naši sponzoři